Довідка про стан викладання української мови в ліцеї

Довідка
 про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
з української мови в 10-11 класах
Ніжинського обласного педагогічного ліцею
Чернігівської обласної ради

У період із 18.04.2016 р. по 20.05.2016 р. комісією у складі: голова комісії – директор ліцею Т.М.Шевчук; заступник голови комісії – заступник директора з НВР С.М.Сліпак; заступник голови комісії – заступник директора з ВР Т.М.Вантух; член комісії – Т. І. Бутурлим, голова кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови.
Аналіз питання здійснювався на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, вчительської та учнівської документації, співбесід із вчителями та учнями, відвідування уроків, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.
Кількість учнів, що вивчають українську мову, – 179 (І-ІІ курси).
Дану дисципліну в Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради викладають 4 викладачі: Т. І. Бутурлим, канд. пед. наук, спеціаліст вищої категорії, має 11-річний стаж роботи; Т. М. Сидоренко, канд. філ. наук, доц., спеціаліст вищої категорії, старший учитель, має 13-річний стаж роботи; А. М. Кайдаш, канд. філ. наук, доц., спеціаліст вищої категорії, має 16-річний стаж роботи; К. А. Готенко, спеціаліст, має 3-річний стаж роботи. Науковою роботою з української мови керують Т. М. Сидоренко та Н. І. Бойко, док. філ. наук, проф., спеціаліст вищої категорії.
Учителі працюють над такими науково-методичними проблемами: «Упровадження педагогіки успіху в процес вивчення української мови та літератури» (Т. І. Бутурлим), «Формування почуття успіху старшокласників на уроках української мови» (Т. М. Сидоренко), «Підвищення рівня пунктуаційної грамотності учнів» (А. М. Кайдаш), «Формування наукового мислення  старшокласників» (Н. І. Бойко), «Створення ситуації успіху на уроках художньої культури та світової літератури» (К. А. Готенко),
Протягом 2013-2014 н.р., 2014-2015 н.р., 2015-2016 н.р. членами кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін було надруковано 42 праці, присвячених проблемам української мови та виховання молоді, із них 6 – посібники:
1.                Бойко Н. І. Звертання – показник рівня нормативності мовлення школярів  / Н. І. Бойко // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин:  НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – № 1. – С. 22–30 (у співавторстві). 
2.                Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: плани практичних занять, запитання, вправи та завдання з фонетики, орфоепії, графіки, орфографії: навчальний посібник / Н.І. Бойко. – Ніжин: НДУ                      ім. М. Гоголя, 2014. – 68с.
3.                Бойко Н. І. Лексико-семантические маркеры экспрессивности слова / Н. І.Бойко // Сборник научных трудов  Телавского государственного университета  им. Якова Гогебашвили. – № 1 (27). –  Tbilisi -Тбилиси,  2014. – С. 241–244.
4.                Бойко Н. І. Лексичні експресиви як стильотвірні компоненти художнього тексту / Н. І. Бойко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.  – Випуск 11. – С. 7–10.
5.                Бойко Н. І. Відфраземні експресиви в українському мовному просторі: семантичний аспект / Н. І. Бойко // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: Сборник научных статей. – Выпуск 2. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2014. – С. 17–21.
6.                Бойко Н. І. Проблеми лексикографічної інтерпретації експресивної лексики української мови / Н. І. Бойко // Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання. – Ніжин–Київ, 2014. –  С. 179–187.
7.                Бойко Н. І. Рецензія на монографію Г.М.Вокальчук  «Словотворчість українських поетів ХХ століття» (Острог : Національний університет «Острозька академія», 2008. –536 с.) / Н. І. Бойко // Література та культура Полісся. – Вип. 75. – Серія «Філологічні науки». – № 2. – Ніжин:  НДУ ім. М.Гоголя,  2014.  –   С. 310– 314.
8.                Бойко Н. І. Питання експресивного синтаксису в науковому доробку Н. В. Гуйванюк / Н. І. Бойко // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження. –  Чернівці: Чернівецький національний університет,  2014. –  С. 51–52.
9.                Борисюк С. О. та інші. Практикум із самовиховання : навч.-метод. посібник / С. О. Борисюк, Т. І. Бутурлим, Г. Бейгер, О. В. Лісовець. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 149 с.
10.           Бутурлим Т. І. Підвищення ґендерної компетентності вчителів / Т. І. Бутурлим // Научные открытия – путь к развитию общества: материалы Х (LХІІ) Междунар. научн.-практ. конф. по философ., филолог., юрид., пед., экон., псих., социол., полит. наукам (Украина, г. Киев, 30 октября 2015 г.) – Горловка : ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2015. – С. 38–44.
11.           Бутурлим Т. І. Рівень розвитку ґендерної культури старшокласників (результати констатувального етапу педагогічного дослідження) / Т. І. Бутурлим // Треті Арватівські читання: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2015 р.). – С. 156 – 166.
12.           Бутурлим Т. І. Тренінг «Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі» / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач                            О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 27–35.
13.           Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей рецепції старшокласниками сучасної шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко //Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 43–45.
14.           Бутурлим Т. І. Виховний потенціал шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 39–43.
15.  Бутурлим Т. Лінгвотерапія. Виховний мовознавчий захід /                          Т. Бутурлим // Українська мова та література. – 2013. ‒ № 11‒12 (червень). ‒ С. 70‒77.
16.  Бутурлим Т. Виховний захід із української мови «Мовний Олімп ХХІ ст.» / Т. І. Бутурлим // Наш український дім: наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2013. ‒ № 2. ‒ С. 66‒78.
17.           Бутурлим Т. І. Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (м. Умань, 21 березня 2014 р.) / ред. кол.: Ярошин-ська О.О. та ін. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 15 – 21.
18.           Бутурлим Т. І.  Використання сучасних досягнень педагогічних і психологічних наук у формуванні «Я-концепції» вчителя / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1 (5). – 20-23.
19.            Бутурлим Т. І. Формування особистості учнів у контексті педагогіки успіху / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач                           О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 11–20.
20.           Бутурлим Т. І. Формування пізнавальної навчально-пізнавальної мотивації студентів у процесі підготовки до практичних занять із педагогіки / Т. І. Бутурлим // Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах: зб. наук. праць / наук. ред. В.С.Лукач. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – С. 190-192.
21.           Бутурлим Т. І. Формування професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання: зб. матеріалів наук.-практ. конф.                 (м. Ніжин, 27 березня 2014 р.)»). – Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В.ТПК “Орхідея», 2014. – С. 200-212.
22.           Бутурлим Т. І. Ґендерне виховання старшокласників у контексті педагогіки успіху /  Т. І. Бутурлим // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: зб. матеріал. міжн. конф. (Ніжин, 5-6 травня 2016 р.) / Заг. заг. ред. О. О. Лісовця. – С. 26 – 28.
23.           Бутурлим Т. І. Тропи (соціокультурна змістова лінія: національно-патріотичне виховання, формування потреби бути успішною особистістю) (урок української мови в 10 класі) / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2016. – Випуск 1 (9) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 7 – 20.
24.           Бутурлим Т. І. Ґендерна компетентність педагога в процесі формування андрогінності старшокласників / Т. І. Бутурлим // Наука в современном мире: сб. материал. междунар. конф. (Київ, 19 лютого 2016 р.). – С. 100–103.
25.           Бутурлим Т. І. Формування сімейних цінностей старшокласників /                           Т. І. Бутурлим // Развитие науки в XXI веке: сб. материал. междунар. конф. (Харків15 лютого 2016 р.). – С. 21–26.
26.            Бутурлим Т. І. Позитивна афірмація як засіб ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим //  Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матеріал. міжн. конф. (Дніпропетровськ, 18 квітня 2016 р.). – С. 11–12.
27.           Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей використання копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми розвитку світової науки. Ч. І: зб. матеріал. міжн. конф.  (Київ, 30 березня 2016 р.). –               С. 35–38.
28.           Готенко К. А. Псевдопатріотизм і його прояви (година спілкування) / К. А. Готенко, Т. М. Котляр // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач                             О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 136–140.
29.           Кайдаш А. М. Сам собі вчитель: збірник диктантів (із грифом МОН України)
30.           Кайдаш А. М. Українська мова: практикум / А. М. Кайдаш. – Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – 245 с.
31.            Кайдаш А.М. Стилістичні можливості фонетичних засобів у творчості Т.Г.Шевченка / А.М.Кайдаш  // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2013. – Вип. 74. Серія «Філологічні науки». - № 1. – С. 246 – 251.
32.           Кайдаш А.М. Дидактичні матеріали до теми «Стилістичні засоби фонетики» / А.М.Кайдаш // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1 (5). – 45-48.
33.           Кайдаш А.М. Повтор у поетичних творах Тараса Шевченка / А.М.Кайдаш // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –                  С. 155-158.
34.           Кайдаш А.М. Темпоральні синтаксеми в атрибутивному значенні / А.М.Кайдаш // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 2. – Ніжин, 2013. – С. 178-182.
35.           Кайдаш А.М. Рукописна книга: витоки, графічне оформлення, мистецьке оздоблення : навчальний посібник / А.М.Кайдаш. – Ніжин : ТПК «Орхідея», 2014. – 240 с.
36.           Кайдаш А.М. Українська мова. Практикум / А.М.Кайдаш. – Ніжин: 2014. – 204 с.
37.           Кайдаш А.М. Використання національно маркованої лексики на уроках української мови  / А.М.Кайдаш // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач                           О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 42-46.
38.           Кайдаш А.М. Функціональне навантаження заголовків у статтях регіональної преси / А.М. Кайдаш // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 3. – Ніжин, 2015. – С.   62-64.
39.           Кайдаш А.М. Заголовковий комплекс у структурі медіатексту  (на матеріалі регіональної періодики) / А.М. Кайдаш // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 3. – Ніжин, 2015. – С.  65-69.
40.           Кайдаш А.М. Міфологічна основа українських поезій для дітей про пори року / А.М. Кайдаш // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Слов’янська міфологія та етнолінгвістика». – Гомель, 2015. – С. 113-116.
41.           Сидоренко Т. М.  Дієслівні одиниці з нульовою фазовістю в сучасній українській літературній мові / Т. М. Сидоренко // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки – Черкаси: Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015 – № 76 – С. 132 – 138.
42.           Сидоренко Т.М. Лексико-граматичні й контекстні засоби вираження фази завершення дії в сучасній українській мові /                                    Т. М. Сидоренко // Науковий часопис Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 151 – 155.

Т. І.Бутурлим, Т. М. Сидоренко, А. М. Кайдаш, Н. І. Бойко протягом останніх трьох років узяли участь у 38 конференціях:
1.                V Міжнародна науково – практична конференція «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, 10 – 11 жовтня 2013 р.) (Т.І.Бутурлим).
2.                ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та обов’язки людини та громадянина в Україні» (Ніжин,  22 листопада 2013 р.) (Т.І.Бутурлим, А. М. Кайдаш).
3.                Міжнародна науково-практична конференція «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.) (Т. І. Бутурлим).
4.                ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Ніжин, 14 березня 2014) (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М.,  Готенко К.А., Сидоренко Т.М., Іващенко А.С.).
5.                Всеукраїнська наукова конференція «Шевченкове слово в українському мовному просторі» (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М., Сидоренко Т.М.,                 Іващенко А.С.) (Ніжин,  21 лютого 2014 р.).
6.                Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації» (Умань, 21 березня 2014 р.) (Т. І. Бутурлим).
7.                Регіональна науково-практична конференція «Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання» (Ніжин, 27 березня 2014) (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М., Сидоренко Т.М.)
8.                Методсемінар  викладачів кафедри української мови НДУ імені  М. Гоголя   (А.М.Кайдаш).
9.                Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних лінгвістичних парадигм» (27.02.2015, Ніжин, НДУ імені                М. Гоголя) (Т.І.Бутурлим, Т. М. Сидоренко).
10.            ІV Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (18.03.2015, Ніжин, Ніжинський обласний ліцей) (Т.І.Бутурлим, А. М. Кайдаш).
11.      Всеукр. наук.-практ. конф. «Четверті Бугайківські читання» (Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя, 2-3 жовтня 2014 р.) (Т.І.Бутурлим, А. М. Кайдаш,                    Т. М. Сидоренко).
12.           Міжнародна конференція «Треті Арватівські читання» (23-24.04.2015, Ніжин, НДУ імені М. Гоголя) (Т.І.Бутурлим).
13.           Міжнародна наук.-практ. конференція «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах» (23-24.04.2015, Ніжин, ВПНУБіТ України «Ніжинський агротехнічний інститут») (Т.І.Бутурлим).
14.            Міжвузівська науково-практична конференція,  присвячена 201 річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-12.03.2015 р., м. Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка) (Т.І.Бутурлим).
15.                     Всеукраїнська наукова конференція «Українська діалектна лексикографія на тлі лексикологічних та лінгвогеографічних студій» (Київ, січень 2014) (Н. І. Бойко).
16.                      Всеукраїнська наукова конференція «Шевченкове слово в українському мовному просторі» (до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка) (Ніжин, лютий 2014 р.) (Н. І. Бойко).
17.                      Всеукраїнська наукова конференція «Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність» (Глухів,  вересень  2014 р.) (Н. І. Бойко).
18.                     VII Міжнародна наукова конференція   «Славянская фразеология в синхронии и диахронии» (Білорусь,   Гомель,  жовтень 2014 р.) (Н. І. Бойко).
19.                     Міжнародна наукова конференція «Функціональна природа тексту як лінгвосеміотичного, комунікативного і мовно-мисленнєвого утворення» (Київ,  жовтень  2014 р.) (Н. І. Бойко).
20.                     Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження», присвячена пам’яті доктора  філологічних наук, професора Н.В. Гуйванюк (Чернівці, листопад 2014 р.) (Н. І. Бойко).
21.           Всеукраїнська наукова конференція «Українська мова як державна» (Київ, листопад 2014 р.) (Н. І. Бойко).
22.           Всеукр. наук.-практ. конф. «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 29 жовтня 2014 р.) (А. М. Кайдаш).
23.           Міжнародна наукова конференція «Функціональна природа тексту як лінгвосемі-отичного, комунікативного явища» (Київ, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова) (А. М. Кайдаш).
24.           Международная заочная научно-практическая конференция «Гендерные аспекты гуманитарных наук» (Росія, Новосибірськ) (Т.І.Бутурлим).
25.           Х (LХІІ) Международная научно-практическая конференция «Научные открытия – путь к развитию общества» (Україна, Київ, 30 жовтня 2015 г.) (Т.І.Бутурлим).
26.           Обласна учнівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (11 листопада 2015 р.) (Т.І.Бутурлим).
27.           Міжнародна конференція «Ніжинська вища школа: історія і сучасність (1805-2015)» (7-8. 10. 2015 р., Ніжин) (А.М.Кайдаш).
28.           Міжрегіональна науково-практична конференція «Формування духовності засобами мови» (12-13 листопада 2015 р., Чернігів) (А.М.Кайдаш).
29.           Міжнародна наукова конференція «Слов’янська міфологія та етнолінгвістика» (2-3 грудня 2015 р., Гомель) (А.М.Кайдаш).
30.           Звітна конференція викладачів НДУ імені Миколи Гоголя (тема виступу – «Основні напрями наукової діяльності ніжинських мовознавців») (жовтень, 2015, Ніжин) (А.М.Кайдаш).
31.   ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві»,  Львів, 30 – 31 жовтня 2015 р. (Т.М.Сидоренко).
32.           X Міжнародна конференція «Развитие науки в XXI веке» (Україна, Харків, 15 лютого 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
33.           VІ Міжнародна наукова конференція «Наука в современном мире» (Україна, Київ, 19 лютого 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
34.           Міжнародна наукова конференція «Гендер в євроінтеграційних прагненнях України: економіка, політика, культура» (Україна, Дніпропетровськ, 18 квітня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
35.           Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку світової науки» (Україна, Київ, 30 березня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
36.           Міжнародна науково-практична конференція «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (5-6 травня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
37.           ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя,17-18 березня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).
38.           Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, 26 квітня 2016 р.) (Т.І.Бутурлим).

Т. І. Бутурлим є співавтором творчих робіт, поданих закладом на різні конкурси, та учасником інших конкурсів для освітян:
1.                Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти ‒2012»  (співавтор творчої роботи) (диплом колективу  ліцею за активну роботу з модернізації системи освіти, Київ, 2013 р.).
2.                V виставка – 2013 «Інноватика в сучасній освіті» (номінація «Випереджаюча освіта для сталого розвитку як інноваційна форма організації освітнього простору») (співавтор творчої роботи) (диплом лауреата ІІ ступеня колективу  ліцею,  Київ, 2013 р.).
3.                V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2014» (співавтор творчої роботи) (золота медаль, диплом колективу закладу за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти, Київ, 2014 р.).
4.                VІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2015» (співавтор творчої роботи) (срібна медаль, диплом колективу закладу за презентацію досягнень в інноваційній, Київ, 2015 р.).
5.                VІІ Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» (співавтор творчої роботи) (Київ, 2015 р., золота медаль).
6.                VІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2016» (співавтор творчої роботи)  (Київ, 2015 р., срібна медаль).
7.                ІХ Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор» (Київ, 2013 р.).
8.                Конкурс уроків-презентацій на сайті журналу «Дніпро» (Київ, 2013 р.).
9.                VІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій (Черкаси, 2014 р.).
10.           Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» (Київ, 2015 р.).
Також Тетяна Іванівна провела 3 майстер-класи«Формування ґендерної компетентності вчителя»  для вчителів         Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради та студентів філологічного факультету НДУ імені М. Гоголя (Ніжин, березень 2014); «Профілактика схильності старшокласників до ґендерного насильства засобами української літератури» – для учасників міжнародної конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Тернопіль, квітень 2014 р.); «Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху» для учасників Міжнародної наукової конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (НДУ імені М. Гоголя, травень 2016 р.).
Для членів кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін Т.І Бутурлим провела 3  міні-тренінги («Формування акмеологічної позиції вчителя»«Формування особистості учня в контексті впровадження педагогіки успіху в навчально-виховний процес ліцею» (2014-2015 н.р.), «Модель та структура сучасного уроку» (2015-2016 н.р.)), для всього педколективу – тренінг «Формування ситуації успіху у взаєминах учнів і вчителів» (разом із М.В.Палаєвою). Також представила результати дослідження «Якості сучасного випускника» на семінарі «Вимоги до успішного випускника» (2014-2015 н.р.), виступила разом із Т. М. Сидоренко на педагогічній раді «Урок в системі педагогіки успіху» (2015-2016 н.р.).
У 2015-2016 н.р. Т. І.Бутурлим та Т. М.Сидоренко взяли участь в  Обласному семінарі «Застосування на уроці методик педагогіки успіху як стратегії радісного навчання», де представили особливості формування успішного учня / успішної учениці на уроці української мови.
Протягом трьох останніх навчальних років членами кафедри вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін було проведено 8 відкритих уроків з української мови: «Велика літера у власних назвах» (А.М.Кайдаш, 2013); «Соціально-побутове красномовство. Період» (Т.І.Бутурлим, 2013), «Правила вживання апострофа та знака м’якшення» (Т.І.Бутурлим, 2013), «Слово і його лексичне значення» (Сидоренко Т.М., 2014),  «Наукове спостереження. Види наукового спостереження» (Т.І.Бутурлим, 2014), «Тропи» (Т.І.Бутурлим, 2016), «Повторення вивченого з української мови та літератури» (Т.І.Бутурлим, 2016),  «Узагальнення та систематизація знань із теми «Головні члени речення» (Т.М.Сидоренко, 2016).
А. М. Кайдаш є координатором Регіонального конкурсу учнівської поетичної творчості «Славні нащадки Тараса», котрий допомагає виявити обдаровану творчу молодь.
Ще одним результатом роботи викладачів є перемоги ліцеїстів на                   ІІ-ІІІ етапах МАН України (секції «Українська мова», «Журналістика»):
1.                     Баленко В. («Місцева преса як фактор маніпулювання суспільною свідомістю (на матеріалі ніжинських друкованих видань 1932 – 1938 р р.)») (диплом І ступеня І-ІІІ етапів МАН) (Т.М.Сидоренко, 2013-2014 н.р.).
2.                     Коваль О. («Семантико-стилістичний та лексикографічний аналізи прикметників на позначення стану божевілля в українській мові») (диплом ІІІ ступеня ІІ етапу МАН) (Т.М.Сидоренко, 2013-2014 н.р.).
3.                     Тертишник Н. Сучасні молодіжні журнали як засіб формування успішної особистості (диплом І ступеня ІІ етапу МАН) (А. М. Кайдаш, 2014-2015 н.р.).
4.                     Черства І. Концептуально-мовний аналіз українських дитячих періодичних видань (диплом ІІ ступеня ІІ етапу МАН) (А. М. Кайдаш, 2014-2015 н.р.).
5.                     Нойман В. Роль заголовків у статтях газет Ніжина й Чернігова (диплом ІІІ ступеня І етапу МАН) (А. М. Кайдаш, 2014-2015 н.р.).
6.                     Бородавко А. Спортивний блок новин у місцевій пресі: концептуально-мовний аналіз (диплом ІІІ ступеня І етапу МАН) (А. М. Кайдаш, 2014-2015 н.р.).
7.                     Прочай М. Онімний простір ідіолекту Василя Стуса (диплом І ступеня ІІ етапу, диплом ІІ ступеня ІІ етапу) (Н.І.Бойко, 2014-2015 н.р.).
Щороку ліцеїсти беруть участь у ІІІ етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури (Якубів О. – диплом ІІ ступеня, 2014; Прочай М., диплом ІІІ ступеня, 2015 р.; Супрун А., Лукасевич А., Черняк А., Міхієнко Ю., Солодовник К., Мироненко Н. – учасники, 2015, 2016), ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (Якубів О. – 1 місце (7 – ІІІ етапу)Черняк А. -  7 місце, 2013; Ю.Міхієнко – 2 місце,  Д.Зазимко – 11 місце, М.Прочай – 6 місце, А.Черняк – 9 місце, 2014; Зазимко Д.  – 3 місце, Ярош І. – 5 місце, 2015); ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Т. Шевченка (Борщ А. – 5 місце, А.Козир – 2 місце, 2013; Ю.Міхієнко – 6 місце,  І. Щітка – 11 місце, Н. Тертишник – 2 місце, К. Силенко – 10 місце, 2014; Міхієнко Ю.  – І місце, Александренко А. – ІІІ місце, 2015).
Учителі української мови щороку беруть участь у підготовці завдань та перевірці учнівських робіт І-ІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови та літератури імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!».
Щороку для учнів 10 класу на базі ліцею відбувається мовна практикащо завершується презентацією міні-досліджень чи міні-проекту. Н-д, «Преса в житті сучасного підлітка» (А.М. Кайдаш, 2014), «Насильство: інформаційний вплив на психіку старшокласника в інтернет-мережі» (Т.І. Бутурлим, 2014), створення відеоролика «Типові мовні помилки на білбордах, вивісках магазинів, торгових центрів, організацій м. Ніжина» (Т.І. Бутурлим, А.М. Кайдаш, 2016).
Учителями (Т.М.Сидоренко, К.А.Готенко, А.М.Кайдаш) оформлено стенд з української мови; уточнено критерії оцінювання вступних випробувань з з української мови (Т.І.Бутурлим, К.А.Готенко).
Катерина Анатоліївна Готенко є редактором «Вісника Ніжинського обласного ліцею».
Щороку, у листопаді, у закладі проводиться декада української мови, де вчителі проводять виховні заходи, спрямовані на підвищення інтересу до рідного слова, формування потреби вдосконалити власне мовлення. Н-д, гра «Мовний Олімп ХХІ», конкурс стіннівок «Особливості функціонування укр. мови на сучасному етапі розвитку», випуск «Вісника Наукового товариства юних філологів», диспут «Чистота мови – чистота душі», конкурс «Цікаві завдання з української мови», лінгвістична гра «Кошик скарбів», мовознавчий конкурс «За Україну! За її мову» (М. Вороний), конкурс «Майстер української орфографії», конкурс віршів, ребусів, кросвордів про українську мову «Моя рідна мова – українська!», виховний захід «Звучи, рідна мово!», фотоконкурс «Як я готуюсь до уроку української мови» та ін.
Під керівництвом учителів надруковано 10 учнівських праць (із них 3 – практикуми):
1.                     Баленко В. Місцева преса як фактор маніпулювання суспільною свідомістю (на матеріалі ніжинських друкованих видань 1932 – 1938 р р.). – Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – 44 с. (Т. М. Сидоренко).
2.                     Тертишник Н. Дидактичний характер сучасної молодіжної періодики / Н. Тертишник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 127- 130. (А. М. Кайдаш).
3.                     Черства І. Виховний аспект  сучасних дитячих творів / І.Черства // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 123- 127.                      (А. М. Кайдаш).
4.                     Міхієнко Ю. В.  Естетика шкільної форми старшокласників: [практикум] / Ю. В. Міхієнко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 50 с. (Т.І.Бутурлим)
5.                     Зінченко Т. А. Використання ефективних копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: [практикум] / Т. А. Зінченко; за заг. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2016. – 78 с. (Т.І.Бутурлим)
6.                     Бутурлим Т. І. Виховний потенціал шкільної форми /                            Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 39–43. (Т.І.Бутурлим)
7.                     Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей рецепції старшокласниками сучасної шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 43–45. (Т.І.Бутурлим)
8.                     Бутурлим Т. І. Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі (тренінг) / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – С. 27–35. (Т.І.Бутурлим)
9.                     Бутурлим Т. І. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників / Т. І. Бутурлим,  Ю. В. Міхієнко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016). (Т.І.Бутурлим)
10.                Бутурлим Т. І. Дослідження патріотичної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим,  В. В. Нечипоренко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: Всеукр. наук.-практ. студент. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016). (Т.І.Бутурлим)
Ліцеїсти під керівництвом учителів-філологів протягом останніх 3 років виступили з доповідями мовознавчого та педагогічного характеру на                  3 науково-практичних конференціях:
Обласна учнівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні» (11 листопада 2015 р.)
1.                Міхієнко Ю. Патріотичне виховання старшокласників засобами шкільної форми (Т.І.Бутурлим).
2.                Линник О. Виховання патріотизму старшокласників у процесі виконання домашніх завдань з української літератури (Т.І.Бутурлим).
3.                Зінченко Т. Правове виховання  старшокласників у процесі підготовки  до ЗНО з української мови та літератури (Т.І.Бутурлим).
4.                Нечипоренко В. Національно-патріотичне виховання старшокласників у процесі вивчення української мови (Т.І.Бутурлим).
5.                Лозова К. Формування образу «ворога народу» в місцевій пресі Ніжина 30 – 60 років ХХ ст.: семантико-стилістичний аспект                                   (Т.М. Сидоренко).
Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Філологічна наука: проблеми й перспективи» (Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя, 2016).
6.                Нечипоренко В. В. Дослідження патріотичної культури старшокласників (Т.І.Бутурлим).
7.                Міхієнко Ю. В. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників (Т.І.Бутурлим).
8.                Зінченко Т. А. Виховання вмінь старшокласників застосовувати продуктивні копінг-стратегії в процесі підготовки  до ЗНО з української мови та літератури (Т.І.Бутурлим).
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (2014):
Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами сучасної української літератури (Т.І.Бутурлим).
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (2015):
9.                 Тертишник Н. Роль молодіжних ЗМІ у вихованні успішної особистості (А.М. Кайдаш).
10.            Черства І. Виховні аспекти ЗМІ для дітей (на прикладі журналів) (А.М. Кайдаш).
11.            Борщ А. Виховання сімейних цінностей у процесі літературного діалогу зі старшокласниками та їхніми батьками (Т.І.Бутурлим).

Серед випускників ліцею є учні, які на ЗНО з української мови набрали 190-200 балів (Козир А., Прочай М., Силенко К., Редька Т.) (Т.І.Бутурлим).
У ІІ семестрі 2015-2016 н.р. було проведено зріз знань, у якому взяли участь 168 учнів.
Українська мова
№ п/п
ПІП учителя
Клас, курс
Кіль-кість учнів
Початковий рівень
%
Середній рівень
%
Достатній рівень
%
Високий рівень
%
1
Бутурлим Т. І.
І укр.філ.
(1)15
0
0
1
7
11
79
2
14
2

Кайдаш А.М.
І укр.філ.
(1)14
0
0
1
8
8
62
4
30
3
Кайдаш А.М.
І ін. філ.
(2)15
0
0
0
0
10
77
3
23
4
Бутурлим Т. І.
І ін. філ.
(3)15
0
0
0
0
6
50
6
50
5
Готенко К. А.
І фіз.-мат.
(3) 30
1
4
12
44
13
48
1
4
Разом
(10) 89
1
1
14
18
48
61
16
21

6
Бутурлим Т. І.
ІІ укр.філ
(0) 15
0
0
1
7
6
40
8
53
7
Сидоренко Т.М.
ІІ укр.філ
 (0) 15
0
0
4
27
7
46
4
27
8
Сидоренко Т.М.
ІІ ін. філ.
(0) 16
0
0
0
0
7
44
9
56
9
Готенко К. А.
ІІ ін. філ.
(0) 14
0
0
1
7
5
36
8
57
10
Готенко К. А.
ІІ фіз.-мат.
(1) 30
1
3
6
21
15
52
7
24

Разом
(1) 90
1
1
12
13
40
45
36
40
(відсутні  учні ) Усього
(11) 179
1
1
26
15
88
52
52
31
Директорська контрольна робота з української мови проводилася у формі тестів, виконання граматичних завдань, написання власного висловлення. Більшість ліцеїстів (140 (83%)) продемонстрували високий і достатній рівень знань, 26 (15%) – середній рівень, 1 (1%) – початковий рівень.
Учні допускають переважно стилістичні (порушення норм милозвучності української мови), лексичні (тавтологія), пунктуаційні (кома в простому ускладненому реченні, кома між частинами складного речення), орфографічні помилки (зміни приголосних при словотворенні, правопис складних слів), граматичні помилки (утворення імен по батькові, морфологічний аналіз іменника, прикметника, відмінювання іменників, визначення роду незмінюваних іменників, визначення видів односкладних простих  речень, синтаксичної ролі членів речення). Також деякі ліцеїсти не дотримуються структури власного висловлення, недостатньо чітко аргументують власну думку.
№ п/п
ПІБ учителя
Клас, курс
% якості
% успішності
учнів
%
учнів
%
1
Бутурлим Т. І.
І укр.філ.
13
93
14
100
2
Кайдаш А.М.
І укр.філ.
12
92
13
100
3
Кайдаш А.М.
І ін. філ.
13
100
13
100
4
Бутурлим Т. І.
І ін. філ.
12
100
12
100
5
Готенко К. А.
І фіз.-мат.
14
52
27
100
6
Бутурлим Т. І.
ІІ укр.філ
14
93
15
100
7
Сидоренко Т.М.
ІІ укр.філ
11
73
15
100
8
Сидоренко Т.М.
ІІ ін. філ.
16
100
16
100
9
Готенко К. А.
ІІ ін. філ.
13
93
14
100
10
Готенко К. А.
ІІ фіз.-мат.
22
76
29
100
Разом
140
83
168
100
Отже, результати зрізів знань свідчать про 100% успішності та 83%  якості знань  учнів.
Заняття з української мови проводяться в навчальних аудиторіях, що забезпечені технічними засобами навчання, зокрема мультимедійним проектором. Календарно-тематичне планування складено за програмами:
1. Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, Профіль — українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько,                       О.М. Семеног. — К.: Грамота, 2011.
2. Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк,                  О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. —  К.: Грамота, 2011.
3. Українська мова. 10–12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі:  Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2009. – 72 с.
Вивчення навчальної дисципліни здійснюється за підручниками та довідниками:
1.         Плющ М.Я. Українська мова. 10 клас: підручник / Плющ М.Я., В.І. Тихоша, С.О. Караман, О.В. Караман. – К. : Освiта, 2010.. – 426 с.
2.         Авраменко О.М. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. ЗНО 2016 / О. М. Авраменко,                      М. Б. Блажко. − К.: Грамота, 2016.
3.         Авраменко О.М. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. ЗНО 2016 / О. М. Авраменко. − К.: Грамота, 2016.
  У процесі підготовки до уроків учителі користуються навчально-методичною літературою («Українська мова та література в школах України», «Українська мова і література в школі») та іншими джерелами.
Відвідані уроки, бесіди, проведені з вчителями та учнями, засвідчують демократизм та гуманізм у взаємовідносинах між учасниками навчально-виховного процесу як на уроках, так і позаурочний час, де панує атмосфера довіри, доброзичливості педагогічного спілкування, уважного й тактовного ставлення до вихованців.
Проте необхідно більше уваги приділяти індивідуальній роботі з ліцеїстами, що показують високий та низький  рівень навчальних досягнень.

Директор ліцею                                                          Т.М.Шевчук
Заступник директора з НВР                                      С.М.Сліпак
Заступник директора з ВР                                         Т.М.Вантух
Голова кафедри вчителів
суспільно-гуманітарних дисциплін                                     Т.І.Бутурлим
                                                                 
Немає коментарів: