Виховання успішної особистості

ЛІТЕРАТУРА
1.              Время, Time. Секрет успеха. Secret [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=aUsMkfDcfvY. – Название с экрана.
2.  Ділова кухня [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.youtube.com/watch?v=ElL5rRmCrDI– Назва з екрану.
3.    Кобильнік Л. М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Л. М. Кобильнік; Національний педагогічний університ імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 22 с.
4.    Колесов Д. О структурно-содержательных характеристиках и проблеме «потере» целостности / Д.  Колесов // Мир психологиию – 2004. № 1. – С. 70-78.
5.      Кращі цитати, вислови, фрази українською про успіх [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tsytaty.ukrayinskoyu.pro/uspikh-2.html. – Назва з екрана.
6.              Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO/MASLOU/motivaciya.txt. – Название с экрана.
7.              Пасечнікова Л. П. Формування в старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Л. П. Пасечнікова; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – 20 с.
8.              Петріщенко О.С. Технологія   «Створення  ситуації  успіху» / О.С. Петріщенко, О.А. Хижняк [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://raiosvita.com.ua/dload/n_schko1a/ . – Назва з екрана.
9.              Секрет успеха №1! Действуй сейчас! [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=SBKskOIR3D8. – Название с экрана.
10.         Соломка Т. М. Самоактуалізація  студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Т. М. Соломка; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» . – К., 2009. – 18 с.
11.         Ткачук Л. В. Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л. В. Ткачук; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2001. – 20 с.
12.         Успіх і його складові [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://buklib.net/books/36998/. – Назва з екрана.
13.         Чаус А. Д. Самоактуалізація  особистості  в  культурі постмодерну: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» / А. Д. Чаус; Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2008. – 19 с.
14.           Штепа О. Тренінг «Актуалізація особистісної зрілості» / О. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 2. – С. 42-46.
15.         Що таке успіх з точки зору сучасної психології [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.youtube.com/watch?v=34WWbPhmZB0. – Назва з екрана.
Немає коментарів: