Формування гендерної культури старшокласників

ЛІТЕРАТУРА
1.              Абушенко В. Л. Сознание [Электронный ресурс] / В. Л. Абушенко // Новейший философский словарь  / сост. А. А. Грицанов. – Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. – С. 593. – Режим доступа:
http://Ihtik@ufacom.ru. – Название с экрана.
2.              Агеєва В. Ґендерна перспектива / В. Агеєва. – К. : Факт, 2004. – 254 с.
3.                Агеєва В. П. Ґендерна літературна теорія і критика / В. П. Агеєва // Основи теорії гендеру : навч. посіб. / за ред. М. М. Скорик. – К. : К. І. С., 2004. – С. 426–442.
4.                Агеєва В. П. Українська ґендерна культурологія / В. П. Агеєва // Основи теорії гендеру : навч. посіб. / за ред. М. М. Скорик. – К. : К.І С., 2004. – С. 444–453.
5.                Ажгихина Н. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа /                       Н. Ажгихина // Гендерные исследования. – 2000. – № 2. – С. 261–274.
6.                Александрова Г. Ґендерний простір у Бердянську / Г. Александрова // Українська мова та література. – 2003. – № 44. – С. 18–19.
7.                Александрова Е. Гендерное воспитание детей и молодежи в Беларуси / Е. Александрова // Гендерні теорії, гендерні практики: налагоджуючи мости : зб. доповідей міжн. наук.-практ. конф. / упоряд. : О. Плахотнік, Л. Гуслякова, Т. Исаева. – Х. : Райдер, 2008. – С. 85–89.
8.                Алексеева А. В. Трансформация семейных ролей мужчины и женщины в современном украинском обществе / А. В. Алексеева // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5 (спецвыпуск). – С. 161–165.
9.                Алексеєнко Т. Ф. Молода сім’я в сучасному виховному процесі /                          Т. Ф. Алексеєнко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 53–60.
10.           Алешина Ю. Е. Проблемы усвоения ролей мужчинами и женщи­нами / Ю. Е. Алешина // Вопросы психологии. – 1991. – № 4. – С. 74–82.
11.           Алєксєєва А. В. Психологічна стать – як чинник становлення особистісної ідентичності у юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук.

 ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологіяˮ / Алєксеева А. В. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
12.           Альчук М. Гендерна комунікація: проблеми і перспективи / М. Альчук // Вісн. Львів. ун-ту. – 2006. – Вип. 9. – С. 46–55.
13.           Аніщенко А. П. Педагогічні умови соціалізації старшокласників у територіальній громаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогікаˮ / Аніщенко А. П. ; Луганський національний у-т імені Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 22 с.
14.           Аніщенко О. В. Ґендерні дослідження у педагогічній науці та практиці : навч. посіб. / за ред. Г. М. Лактіонової, Н. І. Яковець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 161 с.
15.           Антология гендерной теории : сб. пер. / под общ. ред. Е. Гаповой,                      А. Усмановой. – Мн. : Пропилеи, 2000. – 383 с.
16.           Архиреева Т. В. Гендерная идентичность мужчин как детер-минанта мотивационно-ценностных компонентов отцовства / Т. В. Архиреева // Семейная психология и семейная терапия. – 2007. – № 1. – С. 27–42.
17.           Байдюк Н. В. Напрямки гармонізації гендерних відносин у сучасному українському суспільстві / Н. В. Байдюк // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія „Педагогікаˮ. – Тернопіль, 2011. – № 5. – С. 76–80.
18.           Безкоровайна О. В. Теоретико-методологічні засади виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 Теорія та методика вихованняˮ / Безкоровайна О. В. ; Рівненський держ. гум. у-т. – Київ, 2010. – 45 с.
19.           Безпальча А. Гендер допоможе не тільки жінкам / А. Безпальча // Слово просвіти. – 2002. – № 20 (17–23 травня). – С. 10.
20.           Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие для студ.
вузов / Т. В. Бендас. – СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2006. – 431 с.
21.           Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – 2-е междунар. изд. – СПб. : Прайм – ЕВРОЗНАК ; Издательский дом НЕВА ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320 с.
22.           Біленко Д. Л. Проблема істинного / ложного в західноєвропейському філософському дискурсі: гендерний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 „Філософська антропологія, філософія культуриˮ / Біленко Д. Л. ; Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 24 с.
23.            Бовуар С. Второй пол [Электронный ресурс] / С. Бовуар ; пер. с франц. ; общ. ред. и вступ. ст. С. Г. Айвазовой ; коммент. М. В. Аристовой. – М. : Прогресс ; СПб. : Алетейя, 1997. – Т. 1, 2. – 832 с. – Режим доступа:
http://www.french-book.net/text/Biblio/Ru/Beauvoir/vtoroi_pol.html. – Название с экрана.
24.           Богачевська-Хом’як М. Тендер довкола ґендеру: Жіноча тема / М. Богачевська-Хом’як // Критика. – Рік ІІ (1998). – № 3 (5). – С. 21–23.
25.           Бойко О. В. Гендерные аспекты психологического здоровья /                         О. В. Бойко // Вопросы психологии. – 2005. – № 1. – С. 110–115.
26.           Болотська О. Особливості й зміст гендерного виховання жінок-лідерів у діяльності громадських організацій та рухів / О. Болотська // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – C. 66–72.
27.           Болотська О. Соціально-педагогічні умови гендерного виховання жінок-лідерів у діяльності громадських організацій та рухів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогікаˮ / О. Болотська ; Луганський національний педагогічний ун-т. – Луганськ, 2008. – 20 с.
28.           Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. –  Режим доступа:
http://bse.sci-lib.com. – Название с экрана.
29.               Большой толковый социологический словарь / под общ. ред.
Д. Джерри, Дж. Джерри. – М. : Вече, 1999.
Т. I. – 1991. – С. 109–111.
30.           Бондарчук А. Я. Виховання у студентської молоді культури сімейних взаємин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 Теорія і методика вихованняˮ / А. Я. Бондарчук ; Рівненський держ. гум. ун-т. – Київ, 2011. – 20 с.
31.           Борисенко Н. Д. Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 Германські мовиˮ / Борисенко Н. Д. ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2003. – 27 с.
32.           Булавенко С. Д. Педагогічні умови формування економічної культури в учнів загальноосвітньої школи / С. Д. Булавенко // Наукові записки. – 2008. – № 5. – С. 63–65.
33.           Булычёв И. И. Образы маскулинности и феминности в формате гендерной картины мира [Электронный ресурс] / И. И. Булычёв // Теоретический журнал CREDO NEWˮ. – 2004. – № 1. – Режим доступа:
 http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libph/sb/credo/
credonew/ 01_04/2.htm. – Название с екрана.
34.           Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2000. – 528 с.
35.           Бутурлим Т. І. Ґендерна теорія в таблицях і схемах : навч.-метод. посіб. / Т. І. Бутурлим. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 41 с.
36.           Бутурлим Т. І. Ґендерне позиціонування в українській літературі 7090 років ХІХ ст. (на матеріалах творчості І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного) : навч. посіб. / Т. І. Бутурлим. – 2-ге вид., доп., перероб. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 157 с.
37.           Бутурлим Т. І. Застосування ґендерного підходу в процесі вив-
вивчення української літератури : навч.-метод. посіб. / Т. І. Бутурлим. – Ні-
жин : НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – 97 с.
38.           Бутурлим Т. І. Шлях до самоактуалізації : навч.-метод. посіб. : у 2 ч. / Т. І. Бутурлим. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008.
Ч. ІІ. – 2008. – 144 с.
39.           Вавренюк Р. Генезис поняття й терміна „гендерˮ в історико-соціологічній думці / Р. Вавренюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія „Історичні наукиˮ. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип10. – С. 274 –279.
40.           Варій М. Й. Гармонія особистості / М. Й. Варій // Психологія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / за ред. М. Й. Варій. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.
41.           Варняк І. С. Особливості художнього сприйняття літератури /                         І. С. Варняк // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць / Інститут психології, історії та соціології Херсонського державного ун-ту. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2009.
Ч. І. – 2009. – С. 195–201.
42.           Василец Т. Б. Мужское и женское в структуре личности и в психологической практике / Т. Б. Василец // Психодрама и современная психотерапия. – 2006. – № 1. – С. 18–30.
43.           Васютинський В. О. Владно-підвладні аспекти статево-рольової і гендерної взаємодії / В. О. Васютинський // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С. 6–16.
44.           Веретельник Р. Стать і ґендер в історії та літературі / Р. Веретельник // Книжник-рев’ю. – 2002. – 23 (56) (грудень). – С. 7.
45.           Вечерок Т. В. Сімейні традиції у моральному вихованні старшокласників : метод. посіб. / Т. В. Вечерок. – Херсон : Айлант, 2004. –        84 с.
46.           Вихор С. Т. Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :
спец.13.00.07 / Вихор Світлана Теодозіївна. – Тернопіль, 2005. – 268 с.
47.           Вихор С. Ґендерний аналіз освітніх документів для середньої школи [Електронний ресурс] / С. Вихор // Українознавчий альманах. – Вип. 4. – С. 35–39. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2010_4/Vyxor.pdf. – Назва з екрану.
48.           Вихор С. Ґендерний підхід в роботі вчителів як складова особистісно орієнтованого виховання учнів / С. Вихор // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету. – 2005. – № 3–4. – С. 79–86.
49.           Вихор С. Методи ґендерного виховання / С. Вихор // Формування ґендерної культури майбутніх вчителів : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25–26 березня 2005 р.) / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за ред. О. М. Кікінежді. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 163 с.
50.           Вілкова О. Ю. Ґендерна реальність сучасного суспільства / О. Ю. Вілкова // Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2002. – № 14.  С. 5–8.
51.           Вілкова О. Ю. Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів : дис. на здобуття наук. ступеня канд.  соціол. наук : спец. 22.00.04 „Спецыальні та галузеві соціології” / Вілкова О. Ю. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 232 с.
52.           Вінник Л. Міжпредметні зв’язки як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу / Л. Вінник // Професійно-технічна освіта. – 2003. –  № 2. – С. 43–46.
53.           Власенко Н. С. Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків / Н. С. Власенко, Л. Д. Виноградова, І. В. Калачова. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 56 с.
54.           Власова Т. І. Формування гендерних стереотипів у західноєвро-
пейській філософії (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук : спец. 09.00.05 „Етикаˮ / Т. І. Власова ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 38 с.
55.           Войтюк А. К вопросу о гендерных различиях / А. Войтюк // Персонал. – 2001. – № 3. – С. 35–38.
56.           Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2002. – 576 с.
57.           Воронина О. Пол и гендер как категория феминистской философии / О. Воронина // Философские исследования. – 1995. – № 4. – С. 80–99.
58.           Вулф В. Власний простір / В. Вулф ; пер. Я. Чердаклі. – К. : Альтернативи, 1999. – 112 с. 
59.           Вулф В. Жінки та розповідна література / В. Вулф // Незалежний культурологічний часопис „Їˮ. – 2000. – № 17. – С. 78–86.
60.           Гайденко В. Гендерна освіта для мінливого світу / В. Гайденко // Філософія освіти. – 2006. – № 1 (3). – С. 54–62.
61.           Гайденко В. Український підручник початкової школи: прихований навчальний план і гендерні стереотипи / В. Гайденко, І. Предборська // Гендерна педагогіка : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. В. Гайденко. – Суми : Університетська книга, 2006. – С. 223–238.
62.           Гайденко В. О. Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.02 „Діалектика і методологія пізнанняˮ / Гайденко В. О. ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 18 с.
63.           Гапон Н. П. Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософ. наук : спец. 09.00.05 „Історія філософіїˮ / Гапон Н. П. ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2006. – 40 с.
64.           Гасюк М. Б. Психологічні особливості самоактуалізації сучасної
жінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологіяˮ / Гасюк М. Б. ; Прикарпатський        ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.
65.           Гасюк М. Вплив гендерної соціалізації на розвиток подружніх взаємин / М. Гасюк // Психологія і суспільство. – 2002. – № 1. – С. 75–82.
66.           Гендер как интрига познания : сб. ст. / сост. А. В. Кирилина ; Московский гос. лингвистический ун-т, Лаборатория гендерных исследований. – М. : Рудомино, 2000. – 191 с.
67.           Гендерная экспертиза учебников для высшей школы / под ред.                       О. А. Ворониной. – М . : РОО МЦГИ – ООО „Солтэксˮ, 2005. – 260 с.
68.           Гендерний аналіз українського суспільства / за ред. Т. Мельник. – К. : ПРООН, 1999. – 297 с.
69.           Гендерні аспекти усвідомленого батьківства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді та ін. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 143 с.
70.           Герасимова І. Г. Гендерне обличчя науки в Україні / І. Г. Герасимова // Вісник ВПІ. – 2005. – № 3. – С. 110–117.
71.           Глазунов С. В. Ґендерний паритет як суспільний ідеал і засіб удосконалення соціальних відносин / С. В. Глазунов // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 5–7 грудня 2002 р.) / Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. досліджень. – К. : Держ.            ін-т проблем сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. досліджень, 2002. – С. 57–59.
72.           Глосарій до українського видання Джудіт Батлер „Гендерний клопіт: фемінізм та підрив тожсамостіˮ / укл. М. Дмитрієва. – К. : Ентіс, 2003. – С. 197–217.
73.           Говорун Т. Гендерна ідеологія у навчально-виховному процесі /                          Т. Говорун, О. Кікінежді // Освіта і управління. – 2003.
Т. 6.– № 4. – 2003.  – С. 56–68.
74.            Говорун Т. Гендерна психологія : навч. посіб. / Т. Говорун, О. Кі-

кінежді. – К. : Академія, 2004. – 308 с.
75.            Говорун Т. Гендерна психологія у суб’єктно-вчинковому вимірі /               Т. Говорун // Людина. Суб’єкт. Вчинок. Філософсько-психологічні студії / за                       ред. В. О. Татенко. – К. : Либідь, 2006. – С. 92 –115.
76.           Говорун Т. В. Ґендер і ґендерний розвиток / Т. В. Говорун, Т. М. Титова // Всемирная энциклопедия: Философия / под ред. А. А. Грицанова. – М . : АСТ ; Мн. : Харвест ; Современный литератор, 2001. – С. 127–128.
77.           Говорун Т. В. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологіяˮ / Говорун Т. В. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2002. – 35 с.
78.           Год Б. В. Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в епоху європейського Відродження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогікиˮ / Год Б. В.; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 44 с.
79.           Голубцова І. А. Впровадження інтерактивних технологій / І. А. Голубцова // Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих навчальних закладів ІІІ рівнів акредитації. – 2007. – Вип. 9. – С. 161–173.
80.           Городнова Н. Ґендерний розвиток особистості / Н. Городнова. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.
81.           Городнова Н. М. Соціально-психологічні чинники становлення статеворольової ідентифікації підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологіяˮ / Городнова Н. М. ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К. , 2006. – 24 с.
82.           Грабовська І. Українська сім’я як чинник утвердження ґендерної
рівності в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Українознавчий альманах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. 4. – С. 67–72. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2010_4/Hovorun.pdf. – Назва з екрану.
83.           Гречин І. М. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика вихованняˮ / Гречин І. М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. ‒ Тернопіль, 2012. – 20 с.
84.           Гридковець Л. Засади формування психосексуальної культури студентів / Л. Гридковець // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 10. – С. 16–29.
85.           Гром’як Р. Літературна рецепція в компаративістичних студіях /                       Р. Гром’як // Січ. – 2002. – № 2. – С. 26–30.
86.           Грэй Дж. Марс и Венера на свидании. Как установить прочные отношения с партнером / Дж. Грэй ; пер. с англ. – М. : ООО Изд. „Софияˮ, 2007. – 384 с.
87.           Гудович И. С. Специфика гендерного подхода в анализе современных российских реалий / И. С. Гудович, Е. Ю. Красова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия 1Гуманитарные наукиˮ. – 2006. – № 1. – С. 12–32.
88.           Гук А. До проблеми андрогінності української людини / А. Гук // Практична філософія. – 2002. – № 2 (6). – С. 68–74.
89.           Гулина Н. Р. Формирование гендерной идентичности женщин в процессе социализации в современных условиях / Н. Р. Гулина, П. А. Королькова // Психотерапия. – 2006. – № 5. – С. 26–29 .
90.           Гундорова Т. Гендер і письмо (література) / Т. Гундорова // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 157 (грудень). – Вставка „Література плюсˮ. – С. 2–3.
91.           Гундорова Т. Деконструкція і ґендер / Т. Гундорова // Філософська думка. – 2001. – № 1. – С. 81–90.
92.           Гусак І. Гендерна рівність і прогрес / І. Гусак // Демократична Україна. – 2003. – 14 лютого. – С. 3.
93.           Гусак Н. І. Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогікаˮ / Н. І. Гусак ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2005. – 20 с.
94.           Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 27–29 квітня 2011 р.) / за ред. В. Кравця,  Т. Говорун, О. Кікінежді. – Тернопіль : Програма розвитку ООН в Україні, 2011. – 796 с.
95.           Ґендерний компонент у системі вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару (м. Київ, 1 листопада 2005 р.) : тези доповідей / відп. за вип. В. І. Свистун. – К. : Наукметодцентр аграрної освіти, 2005. – 40 с.
96.           Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства / Г. Алексєєва, О. Балакірєва, В. Бондаровська та ін. ; Канадське агентство міжнар. розвитку ; Посольство Канади в Україні. 2-ге вид., доп., уточн. – К. : Український інститут соціальних досліджень, 2003. – 129 с.
97.           Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство / за ред. Л. Гентош, О. Кісь. – Львів : ВНТЛ Класика, 2003. – 252 с.
98.           Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. комплекс з підготовки тренерів програми / кол. авторів : В. В. Олійник, Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 2003. – 72 с.
99.           Ґендерні перетворення в Україні / Л. М. Амджадін, О. Ю. Костенко, Т. М. Мельник, О. М. Піщуліна ; за ред. М. Скорик. – К. : ТОВ „АДЕФ-Українаˮ, 2007. – 195 с.
100.      Ґендерні стандарти сучасної освіти : збірка рекомендацій / за ред.                     Л. Кобелянської, І. Гуцуляка, М. Ябченка. – К. : Програма розвитку ООН в Україні, 2010.
Ч. І. – 2010. – 328 с.
101.      Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві / Ю. Саєнко, М. Васильчук, Г. Герасименко та ін. – К. : Програма розвитку ООН в Україні, Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2007. – 145 с.
102.      Данильченко Т. В. Уявлення про „чоловічеˮ та „жіночеˮ жінками різного віку / Т. В. Данильченко // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць / Інститут психології, історії та соціології Херсонського державного ун-ту. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2009.
Ч. І. – 2009. – С. 316–325.
103.      Даценко І. М. Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у республіці Польща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика вихованняˮ / Даценко І. М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2008. – 21 с.
104.      Дашковська О. Гендерна рівноправність в історичному ракурсі /                    О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4. – С. 178–185.
105.      Декларація принципів толерантності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.tolerance.org.md|rom|docs|decl_u.htm. – Назва з екрану.
106.      Дзюбак К. М. Проблеми гендерної освіти в загальноосвітніх закладах України / К. М. Дзюбак // Ґендер: реалії та перспективи в українському суспільстві : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 11–13 грудня 2003 р.) / відп. ред. К. М. Левківський ; упоряд. С. П. Юдіна ; Нац. техн. ун-т „Київський політехнічний ін-тˮ ; Канадсько-український гендерний фонд ; Міжнародний фонд „Відродженняˮ ; Український центр гендерної освіти при НТУУ „КПІˮ. – К. : Поліграфічний центр „Фоліантˮ, 2003. – 299 с. – С. 148–151.
107.      Дибка Л. Урок – гендерне дослідження / Л. Дибка // Дивослово. –
2007. – № 2 (12–17) . – С. 12–17.
108.      Дмитриева М. Гендерная терминология: национальное VS интернациональное [Электронный ресурс] / М. Дмитриева // Культура народов Причерноморья. – 2004. –  Т. 1, № 49. – C. 131–135. – Режим доступа:
http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp49_1/knp49_1_131-135.pdf. – Название с экрана.
109.      Дністровський А. Мікрокосм іншої статі / А. Дністровський // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 157 (грудень). – С. 7–8.
110.      Дороніна Т. Гендер у системі педагогічного знання / Т. Дороніна // Директор школи Україна : науково-методичний журнал. – 2007. – № 9. – С. 66–69.
111.      Дороніна Т. Гендерна чутливість і гендерна культура / Т. Дороніна // Директор школи. Україна. – 2007. – № 7. – С. 68–70.
112.      Дороніна Т. Ґендерна чутливість як складова ґендерної культури /                    Т. Дороніна // Формування ґендерної культури майбутніх вчителів : зб. матеріалів всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25–26 березня 2005 р.) / за ред. О. М. Кікінежді. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 163 с.
113.      Дороніна Т. Ґендерний паритет як проблема професійної реалізації жінок в освіті / Т. Дороніна // Ґендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 19 березня 2010 р.) / за ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 152 с.
114.      Дороніна Т. Категорія „гендерˮ у суспільному розвитку / Т. Дороніна // Директор школи. Україна. – 2007. – № 6. – С. 62–67.
115.      Дороніна Т. О. Гендерний напрямок у літературознавстві: теоретико-методологічні основи та практика інтерпретацій / Т. О. Дороніна // Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій / за ред. К. М. Левківського ; Канадсько-Український Гендерний Фонд. – 2-ге вид. – К. : Фоліант, 2005. – С. 283–351.
116.      Дробот І. „Феміністичні горизонтиˮ Юлії Крістевої / І. Дробот // Магістеріум. Літературознавчі студії. – К. : Києво-Могилянська академія, 2002. – Вип. IV. – С. 4–8.
117.      Еремеева В. Д. Мальчики и девочки. Два разных мира. Нейропсихологи – учителям, воспитателям, родителям, школьным психологам / В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман. – СПб. : ТУСКА РОРА, 2000. – 181 с.
118.      Євстігнеєва І. В. Культура міжстатевих стосунків школярів / І. В. Євстігнеєва // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 10. – С. 40–42.
119.      Железняк О. В. Технології гендерного виховання як основа набуття професійної компетентності сучасного педагога / О. В. Железняк // Наукові праці. – 2010. – Т. 136. – Вип. 123. – С. 59–63.
120.      Женщина: самореализация в семье и обществе (гендерный аспект) /    общ. ред. Н. В. Лавриненко. – К. : ВИПОЛ, 1999. – 172 с.
121.      Жеребкина И. А. Постмодернизм, психоанализ и гендерная теория: развитие концепции субъекта : дисс. на соиск. учен. стенени док. филос. наук : спец. 09.00.04 / Жеребкина И. А. – Х., 2002. – 398 с.
122.      Жеребкіна І. Феміністська теорія 90-х років: проблеми та парадокси репрезентації жіночої суб’єктивності / І. Жеребкіна // Філософська думка. – 2000. – № 6. – С. 56–71.
123.      Жилкин Д. С. Влияние гендера на самореализацию женщин /                         Д. С. Жилкин, А. А. Чекалина // Журнал прикладной психологии. – 2003. – № 2. – С. 2–8.
124.      Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 3–4 грудня 1999 р.) / за ред. М. Жулинського. – К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 1999. – 282 с.
125.      Жінка як текст : Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти / упоряд. Л. Таран. – К. : Факт, 2002. – 207 с.
126.      Жіночий рух в Україні: погляд із регіону / заг. ред. О. В. Цуницької. – Одеса : Астропринт, 2001. – 248 с.
127.      Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні / Смоляр Л. О., Галаган В. Я., Калиновська І. Г. та ін. ; за заг. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 440 с.
128.      Завгородня О. В. До проблеми психологічного змісту фемінності та маскулінності / О. В. Завгородня // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5,  4. – С. 87–97.
129.      Заікін А. В. Гендерна компетентність учителя фізичної культури // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів та аспірантів. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 282–285.
130.      Зборовська Н. В. Код української літератури: проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – 504 с.
131.      Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство : посіб. / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с.
132.      Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. – Л. : Літопис, 1999. – 324 с.
133.      Здравомыслова Е. Создание гендерной идентичности: методика анализа интервью / Е. Здравомыслова, А. Темкина // Гендерные исследования. – 2000. – № 4. – С. 211–224.
134.      Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості : теорія, діагностика і психокорекція : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Т. М. Зелінська. – К. : Каравела, 2010. – 256 с. – Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/15970122/psihologiya/infantilni_zalezhnosti_visokoambivalentnoyi_osobistosti#443. – Назва з екрану.
135.      Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов /                          И. А. Зимняя. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Изд. корпорация „Логосˮ, 2000. – 384 с.
136.      Зубілевич М. І. Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогікаˮ / Зубілевич М. І. ; Інститут проблем виховання АПН України. – К. , 2007. – 20 с.
137.      Зубрицька М. А тепер куди? – Одіссея сучасних літературних теорій [Електронний ресурс] / М. Зубрицька // Вісник Львів. ун-ту. Серія Філологіяˮ. – Вип. 33. – Ч. І. – С. 121–128. Режим доступу:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/33_1/atch.doc. – Назва з екрану.
138.      Іващенко О. Ґендерна наукова перспектива: від світогляду до політики / О. Іващенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 6. – С. 78–91.
139.      Иванченко П. Мифы и реалии корпоративной культуры / П. Иванченко // Психологическая газета. – 1998. – № 2. – С. 22–23.
140.      Ижванова Е.М. Особенности и закономерности принятия женских гендерных ролей / Е. М. Ижванова // Психотерапия. – 2006. – № 8 (44). – С. 32–34.
141.      Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2006. – 544 с.
142.      Ительсон Л. Б. Учебная деятельность, ее источники, структура и условия / Л. Б. Ительсон // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Работы советских психологов периода 19461980 гг. / под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 82.
143.      Іванова І. В. Підготовка майбутніх учителів до основ ґендерної освіти старшокласників у процесі навчально-професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 Теорія і методика професійної освітиˮ / Іванова І. В. ; Південноукраїнський держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса. , 2007. – 20 с.
144.      Ільченко О. Гендерний підхід як нова методологія наукових досліджень в галузі педагогіки: ґенеза розвитку / О. Ільченко // Педагогічні
науки. – 2011. –  Вип. 3. – С. 22–30.
145.      Кайдалова Л. Г. Застосування педагогічних технологій у викладанні психолого-педагогічних дисциплін / Л. Г. Кайдалова // Вісник Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – 2008. – Вип. 40. – С. 69–72.
146.      Каменская Е. Н. Гендерный поход в педагогике : автореф. дисс. на соиск. учен. степени док. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образованияˮ [Электронный ресурс] / Каменская Е. Н. ; Ростовский государственный педагогический университет– Ростов-на-Дону, 2006. – 62 с. – Режим доступа:
http://www.dissercat.com/content/gendernyi-podkhod-v-pedagogike. – Название с экрана.
147.      Камінська О. В. Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 „Соціальна психологія; психологія соціальної роботиˮ / Камінська О. В. ; Інститут соціальної та політичної психології АПН України. – К. , 2008. – 22 с.
148.      Каширская И. К. Социально-психологический анализ основных источников информации и процесс гендерной социализации / И. К. Каширская // Вопросы психологии. – 2003. – № 6. – С. 56–63.
149.      Кириєнко-Романюк Л. А. Гендерне виховання засобом інтерактивних форм навчання та виховання в контексті громадянської освіти / Л. А. Кириєнко-Романюк // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матер. міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 57 грудня 2002 р.). – К. : Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Укр. ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 88–89.
150.      Кізь О. Б. Інноваційні підходи у формуванні ґендерної культури молоді в умовах трансформаційних змін / О. Б. Кізь // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 1–2 лютого 2006 р.) / за ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : ПП Шабала Н. Є., 2006. – С. 15–17.
151.      Кікінежді О. М. Формування ґендерної культури молоді : науково-методичні матеріали до тренінгової програми : навч. посіб. / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – 2-ге вид., випр. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 160 с.
152.      Кікінежді О. Формування гендерної молоді: проблеми та перспективи / О. Кікінежді // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С. 27–29.
153.      Кізь О. Школа ґендерної рівності як інновація у формуванні ґендерної культури студентської молоді / О. Кізь // Ґендер і молодь: європейські виклики : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 10 квітня 2009 р.) / за ред. О. М. Кікінежді. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 8–13.
154.      Кіммел М. С. Ґендероване суспільство / М. С. Кіммел ; пер. з англ. С. Альошкіної . – К. : Сфера, 2003. – 490 с.
155.      Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній Україні / О. Кісь // Незалежний культурологічний часопис „Їˮ. – 2003. – № 27. – С. 38–54.
156.      Клецина И. С. Гендерная социализация : учеб. пособие / И. С. Клецина. – СПб : РГПУ, 1998. – 216 с.
157.      Клецина И. С. От психологии пола – к гендерным исследованиям в психологии / И. С. Клецина // Вопросы психологии. – 2003. – № 1. – С. 61–78.
158.      Клєцина І. Гендерна ідентичність та права людини: психологічний аспект / І. Клєцина // Гендерна педагогіка : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. В. Гайденко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 313 с. – С. 174–190.
159.      Кобелянська Л. С. Ґендерна освіта в Україні: реалії та перспективи / Л. С. Кобелянська // Проблеми освіти : наук.-метод. збірник / ред. І. О. Вакарчук. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – Вип. 36. – 172 с. – С. 3–8.
160.      Кобець О. Дещо про жіночий рух в Україні / О. Кобець // Українське слово. – 2000. – № 4 (38). – С. 12.
161.      Кобець О. Специфіка процесу ґендерної ідентифікації і сучасна реклама / О. Кобець // Жіночий світ. – 2003. – № 13 (41). – С. 24–25.
162.      Коваленко К. Усвідомлення гендерних стереотипів в „життєвих сценаріяхˮ як можливості створення гармонійної сім’ї / К. Коваленко // Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт з гендерної проблематики серед учнів 1011 класів, студентів, аспірантів : зб. кращих робіт. – К., 2007. – С. 126–128.
163.      Ковальчук Л. О. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика вихованняˮ / Ковальчук Л. О. ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
164.      Колонькова О. Шлях до гармонії / О. Колонькова // Шкільний світ. – 2004. – № 42. – С. 9–11.
165.      Комлев Н. Г. Интеракция [Электронный ресурс] / Н. Г. Комлев // Словарь иностранных слов. – 2006. – Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords. – Название с экрана.
166.      Комишан Ю. О. Трансформація гендерних ролей у сучасній сім’ї: нові моделі поведінки і конфлікти / Ю. О. Комишан // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 294–299.
167.      Кон И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопросы психологии. – 1981. – № 2. – С. 47–57.
168.      Кон И. С. Психология ранней юности [Електронний ресурс] / И. С. Кон. – М., 1989. – 255 c. – Режим доступу:
http://www.klex.ru/355. – Назва з екрану.
169.      Кон И. С. Пол и гендер. Заметки о терминах [Електронний ресурс] / И. С. Кон. – Режим доступу:
http://www.gendermed.ru/public/36-gender.html. – Назва з екрану.
170.      Кон І. Чоловіки, які змінюються у мінливому світі [Електронний
ресурс] / І. Кон // Незалежний культурологічний часопис Їˮ. – 2003. – № 23. 

– С. 6–48. – Режим доступу:
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kon.htm. – Назва з екрану.
171.      Коновалов Д. А. Гендер и национальный субъект: конструирование маскулинности в контексте постсоветской Украины : дисс. на соиск. учен. степени канд. филос. наук : спец. 09.00.04 / Коновалов Д. А. ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х., 2005. – 187 с.
172.      Коноплева Н. А. Гендерные стереотипы [Электронный ресурс] /                            Н. А. Коноплева // Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой ;  „Восток-Запад: Женские Инновационные Проектыˮ. – М. : Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступа:
http://www.owl.ru/gender/index.htm. – Название с экрана.
173.      Концепція літературної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-331eb9dac35a0/list-d6f456d726. – Назва з екрану.
174.      Коростылева Н. Н. Гендерный конфликт как разновидность социальных конфликтов : автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. филос. наук : спец. 09.00.11 „Социальная философияˮ / Коростылева Н. Н. ; Воронежская архит.-строит. акад. – Воронеж, 1998. – 20 с.
175.      Корсак К. Гендерна проблематика і 22-й всепланетний процес / К. Корсак // Управління освітою. – 2004. – № 4 (лютий). – С. 4–6.
176.      Корсак К. Ґендерна тема в освітній сфері / К. Корсак // Управління школою. – 2004. – № 7. – С. 16–20.
177.      Корсак К. До питання про гендерну культуру суспільства / К. Корсак // Управління освітою. – 2004. – № 7 (квітень). – С. 4–5.
178.      Котова-Олійник С. В. Значення гендерної компетентності в педагогічному процесі для виховання гендерної культури молоді / С. В. Котова-Олійник // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конференції (Суми, 1415 травня 2008 р.) / за ред. О. А. Луценко ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 299–302.
179.      Котова-Олійник С. В. Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності / С. В. Котова-Олійник, О. Л. Остапчук // Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 15 травня 2009 р.) / за ред. О. А. Луценко ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 130–134.
180.      Кравець В. Ґендерна педагогіка : навч. посіб. / В. Кравець. – Т. : Джура, 2003. – 416 с.
181.      Кравець В. Історія ґендерної педагогіки : навч. посіб. / В. Кравець. – Т. : Джура, 2005. – 440 с.
182.      Кравець В. Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн : монографія / ред. В. Кравець. – Тернопіль : Астонˮ, 2009. – 206 с.
183.      Кравець В. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді / В. Кравець. – К. : Київська правда, 2000. – 688 с.
184.      Кравець В. П. Формування гендерної свідомості молоді як стратегічний напрям у розбудові українського демократичного суспільства / В. П. Кравець // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 12 лютого 2006 р.) / за ред. В. П. Кравця ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ПП Шабала Н. Є., 2006. – С. 8–10.
185.      Краснобаєва В. Рівноправність чоловіків і жінок: проблеми і шляхи їх розв’язання / В. Краснобаєва, Г. Омельченко // Соціальний захист. – 2003. – № 1. – С. 40–41.
186.      Кривоший О. Жінка в суспільному житті України за часів козаччини. Історичні розвідки / О. Кривоший. – Запоріжжя : Поліграф-Просвіта, 1998. – 67 с.
187.      Крістева Ю. Час жінок / Ю. Крістева // Про рівність статей : збір-
ник / пер. з фр. ; за заг. ред. О. Хоми. – К . : ППС-2002, 2007. – С. 25–46.
188.      Кротенко В. М. Гендерність і дипсихізм у сучасному вихованні /                       В. М. Кротенко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2003. – № 13–15. – С. 50–52.
189.      Кубриченко Т. В. Формування гендерної ідентичності студенток педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологіяˮ / Кубриченко Т. В. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 23 с.
190.      Кузнецова А. В. Философия Инь-Янь и соционика / А. В. Кузнецова // Психология и соционика межличностных отношений. – 2006. – № 4. – С. 46–57.
191.      Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / І. Зязюн, В. Семашко та ін. ; ред. М. М. Закович. – К. : Знання, 2007. – 567 c.
192.      Кутова Н. А. Гендерні ініціативи в педагогічній освіті / Н. А. Кутова // Вісник Житомирського педагогічного університету. – Вип. 6. – Житомир : ЖДПУ. – С. 54–58.
193.      Кутова Н. Професійна освіта в зарубіжних країнах: ґендерний аспект / Н. Кутова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 5. – С. 261–269.
194.      Кушнаренко О. Г. Інноваційні методи формування ґендерної культури у сільській молоді / О. Г. Кушнаренко // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 57 грудня 2002 р.). – К. : Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Укр. ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 111–112.
195.      Лавріненко Н. Гендерні відмінності / Н. Лавріненко // Урядовий кур’єр. – 2002. – 19 грудня. – С. 5.
196.      Лавріненко Н. Гендерні (соціостатеві) ролі та нерівність / Н. Лав-
ріненко // СІЧ. – 1997. – № 2. – С. 72–78.
197.      Лавріненко Н. Гендерні дослідження в соціології : програма лекційного курсу / Н. Лавріненко. – К. : ВІПОЛ, 1998. – 24 с.
198.      Лактіонова Г. Гендерне виховання / Г. Лактіонова // Всемирная энциклопедия : Философия / под ред. А. А. Грицанова. – М . : АСТ , Мн. : Харвест ; Современный литератор, 2001. – С. 128–129.
199.      Лактіонова Г. М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогікаˮ / Лактіонова Г. М. – К., 1999. – 40 с.
200.      Лебединська І. Гендерна освіта: до постановки проблеми / І. Лебединська // Завуч. – 2000. – № 33 (75). – С. 2.
201.      Левченко К. Б. Словник спеціальних термінів і понять [Електронний ресурс] / К. Б. Левченко // Левченко К. Б. Права жінок : зміст, стан та перспективи розвитку : монографія. – Харків : НУВС, 2001. – 360 с. – Режим доступу:
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1088_page_26.html. – Назва з екрану.
202.      Левчик Н. С. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов'язків у США та Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика вихованняˮ / Левчик Н. С. ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 21 с.
203.      Левчишина О. Чинники формування ідентичності в юнацькому віці / О. Левчишина // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал. – 2011. – № 2. – С. 209.
204.      Леман К. Идеальная пара / К. Леман. – СПб. : МРО / ХВЕП „Христианская Миссияˮ, 2007. – 256 с.
205.      Лесин В. М. Словник літературознавчих термінів [Електронний
ресурс] / В. М. Лесин, О. С. Пулінець. – К. : Рад. школа, 1965. – 432 с. –
Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/r0w28.html. – Назва з екрану.
206.      Лещенко М. Гендерна педагогіка / М. Лещенко // Всемирная энциклопедия : Философия / под ред. А. А. Грицанова. – М . : АСТ ; Мн. : Харвест ; Современный литератор, 2001. – С. 129.
207.      Ліпшіц-Бем С. Маскулінність – фемінність. Про статеву диференціацію / С. Ліпшіц-Бем // Незалежний культурологічний часопис „Їˮ. – 2003. – № 27. – С. 15.
208.      Літвін Л. Категорія гендеру: сутність, особливості та основні підходи до визначення [Електронний ресурс] / Л. Літвін // Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_38/Gileya38/
P13_doc.pdf. – Назва з екрану.
209.      Логвінова Д. В. Вплив гендерних установок на статеворольове самовизначення старших підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологіяˮ / Логвінова Д. В. – Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 20 с.
210.      Лук’яненко Т. Н. Психологічні особливості прояву амбівалентності особистості в ранньому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологіяˮ / Лук’яненко Т. Н. ; Київський нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 20 с.
211.      Луценко О. Ґендерна освіта й педагогіка / О. Луценко // Основи теорії гендеру : навч. посіб. / за ред. М. М. Скорик. – К. : К. І. С., 2004. – С. 474–502.
212.      Любарська О. М. Підготовка соціальних педагогів до впровадження гендерної рівності серед молоді / О. М. Любарська // Міжнародний досвід державного забезпечення рівності жінок та чоловіків : матеріали міжнар. конф. (Київ, 30 червня – 1 липня 2003 р.). – К. : Логос, 2003. – С. 200–204.
213.      Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб. : Питер,
2001. – С. 227–245, 253–257.
214.      Макаренко М. Б. Використання інноваційних технологій для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів вищої школи / М. Б. Макаренко // Нові технології навчання : наук.-метод. збірник. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. – Вип. 53. – С. 51–55.
215.      Макаров В. В. Роль отца – грядущая гармония / В. В. Макаров // Психотерапия. – 2006. – № 5 (41). – С. 3–4.
216.      Максименко Н. В. Ґендерна рівність: проблеми становлення та дотримання [Електронний ресурс] / Н. В. Максименко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 551–556. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11mnvctd.pdf. – Назва з екрану.
217.      Максимова В. Формирование акмеологической позиции школьника с учетом его национального менталитета / В. Максимова, Н. Полетаева // Научно-методический журнал. – 2004. – № 1. – С. 56–63.
218.      Малышева Н. Г. Гендерные характеристики современных отношений / Н. Г. Малышева // Мир психологии. – 2004. – № 3. – C. 171–176.
219.      Манцевич Г. Чем отличается мужская психология от женской? /                      Г. Манцевич // Журнал для батьків. – 2000. – № 2. – С. 16–17.
220.      Маркова Н. Вплив засобів масової комунікації на діяльність соціального педагога з формування гендерної культури старшокласників / Н. Маркова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 67–73.
221.      Маркова Н. Гендеризація вищої освіти в сучасному суспільстві /                       Н. Маркова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 2. – С. 71–74.
222.      Маркова Н. Гендерні аспекти соціальної педагогіки. Соціальна реклама як допоміжний засіб у формуванні ґендерної культури особистості / Н. Маркова // Соціальна педагогіка. – 2006. – № 2. – С. 66–71.
223.      Маркова Н. ЗМІ і формування соціальної активності особистості
 (Вплив засобів масової комунікації на діяльність соціального педагога з формування ґендерної культури старшокласників) / Н. Маркова // Соціальна педагогіка. – 2007. – № 3. – С. 67–73.
224.      Марущенко О. А. „Прихований навчальний планˮ як стратегія дошкільного навчального закладу: гендерний аналіз [Електронний ресурс] /                   О. А. Марущенко. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzkhups/2009_2. – Назва з екрану.
225.      Мезеря И. В. Культура отношений полов и воспитание личности семьянина / И. В. Мезеря. – Луганск : Альма-матер, 2003. – 304 с.
226.      Мельник С. Інтеграція основ гендерної освіти у навчально-виховному процесі гімназії / С. Мельник, Я. Білоус, Т. Мацкевич // Світ виховання. – 2007. – № 4. – С. 15–20.
227.      Мельник Т. Гендер як компонент громадської думки / Т. Мельник // Мельник Т. Рівність жінок та чоловіків: світові тенденції і українські реалії / Київ. міськ. держ. адмін., Управління в справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці. – К. : Просвіта, 2001. – С. 23–39.
228.      Мельник Т. М. Ґендер як наука та навчальна дисципліна / Т. М. Мельник // Основи теорії гендеру : навч. посіб. / за ред. М. М. Скорик. – К. : К.І.С., 2004. – С. 10–29.
229.      Мельник Т. 50/50: Сучасне ґендерне мислення : словник / Т. Мельник, Л. Кобелянська. – К. : К.І.С., 2005. – 280 с.
230.      Менталитет. Концепт. Гендер / отв. ред. Е. А. Пименов, М. В. Пименова. – Ландау : Verlag Empirische Padagogic, 2000. – 350 с.
231.      Мещеряков Б. Г. Большой психологический словарь / Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – М. : Прайм-Еврознак, 2003. – 672 с.
232.      „Ми – різні, ми – рівніˮ. Основи культури ґендерної рівності : навч. посіб. для учнів 911 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. О. Семиколєнової. – 2-ге вид., випр. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 176 с.
233.      Мілет К. Сексуальна політика / К. Мілет ; перекл. з англ.
У. Потятиник, П. Таращука. – К. : Основи, 1998. – 620 с.
234.      Мозгова Л. Взаємозв’язки шкільного літературознавства і гендерної психології / Л. Мозгова // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. – 2007. – № 7. – С. 5–8.
235.      Мозгова Л. А. Ґендерна складова методики навчання української літератури у старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02. „Теорія та методика навчанняˮ / Мозгова Л. А. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 20 с.
236.      Мозгова Л. Етнопедагогічні засади виховання гендерної культури учнів на уроках української літератури [Електронний ресурс] / Л. Мозгова. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tidf/2009_6/pdf/
MozgovaL.pdf. – Назва з екрану.

237.      Мозгова Л. А. Застосування ґендерної педагогіки в практиці навчання української літератури / Л. А. Мозгова // Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт з гендерної проблематики серед учнів 1011 класів, студентів, аспірантів : зб. кращих робіт. – К., 2007. – С. 168–170.
238.      Мойсієнко А. К. Текст як аперцепційна система / А. К. Мойсієнко // Мовознавство. – 1996. – № 1. – С. 20–24.
239.      Молодь і гендер: реалії та перспективи демократичного суспільства : зб. матеріалів всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 2526 травня 2006 р.) / за ред. В. П. Кравця ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Центр гендерних студій. – Т. : ТНПУ, 2006. – 116 с.
240.      Москальова А. С. Психологічна культура – як необхідний фактор формування особистості [Електронний ресурс] / А. С. Москальова. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2002_4_1/doc_pdf/ moskaliova.pdf. – Назва з екрану.
241.      Мунтян І. С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів
вищих педагогічних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
пед. наук : спец. 13.00.04. „Теорія та методика професійної освітиˮ / І. С. Мунтян ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 21 с.
242.      Мусієнко Г. Філософія мислення і буття: засадничий принцип – нерівність / Г. Мусієнко // Вісник Книжної палати. – 2004. – № 12. – С. 39–43.
243.      Мустяци Л. Гендерна толерантність в умовах освіти / Л. Мустяци // Наукові записки. Серія „Педагогікаˮ. – 2008. – № 5. – С. 97–99.
244.      Навчальна програма курсу Основи теорії гендеруˮ / укл. Н. Д. Чухим ; Міністерство освіти і науки України, Програма рівних можливостей ПРООН, Науково-методичний центр вищої освіти, Київський Інститут гендерних досліджень, Міжнародний фонд Відродженняˮ. – К. : Факт, 2003. – 84 с.
245.      Нагіленко І. А. Гармонія у філософських поглядах Миколи Кузанського / І. А. Нагіленко // Вісник Житомирського держ. ун-у. Серія „Філософські наукиˮ. – 2008. – Вип. 39. – С. 32–36.
246.      Наєнко М. Методологічні візії, дискурси і перспективи на межі століть / М. Наєнко // Укр. мова і література в середніх школах. – 2001. – № 2. – С. 30–35.
247.      Общая психология : учебн. для студентов пед. ин-тов / под ред.                           А. В. Петровского. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1976. – 479 с.
248.      Оксамитна С. М. Ґендерні ролі та стереотипи / С. М. Оксамитна // Основи теорії гендеру : навч. посіб. / за ред. М. М. Скорик. – К. : К.І.С., 2004. – С. 157–181.
249.      Олійник С. В. Словник ґендерних термінів [Електронний ресурс] / С. В. Олійник. – Режим доступу:
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=187. – Назва з екрану.
250.      Орлова Т. В. Історія гендерного питання / Т. В. Орлова // Орло-
ва Т.  В. Історія сучасного світу : навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – С. 368–395.
251.      Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Кікінежді, О. Б. Кісь. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 174 с.
252.      Остапчук О. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до ґендерного виховання учнів підліткового віку / О. Остапчук // Вісник Вінницького політехнічного ін-ту. – 2011. – № 1. – С. 21–25.
253.      Откович К. Проблема „іншостіˮ жінки в українській духовній культурі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / К. Откович // Вісник Львів. ун-ту. СеріяФілософські наукиˮ. – Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2006. – Вип. 9. – С. 171–179.
254.      Павличко С. Дискурс модернізму в українській в літературі : монографія / С. Павличко. – К. : Либідь, 1997. – 360 с.
255.      Павличко С. Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві / С. Павличко // Слово і час. – 1993. – № 3. – С. 50.
256.      Павличко С. Фемінізм / С. Павличко. – К. : Основи, 2002. – 332 с.
257.      Пампуха Л. О. Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 „Соціальна психологія; психологія соціальної роботиˮ / Пампуха Л. О. ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2006. – 20 с.
258.      Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кравець, О. М. Кікінежді. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 123 с.
259.      Петренко О. Б. Виховання дівчинки-дівчини-матері в педагогічній творчості В. О. Сухомлинського / О. Б. Петренко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 43–49.
260.      Петренко Ю. Концепт „щастяˮ крізь призму художнього бачення Євгенії Кононенко (на матеріалі оповідання „Зустріч у Сан-Францискоˮ) / Ю. Петренко // Українська література ХХХХІ століття: гендерний аспект : матеріали наук.-практ. студентської конференції. – Одеса, 2008. – Вип. 1. С. 162–166.
261.      Петрова Р. Г. Гендерология и феминология : учебн. пособие / Р. Г. Петрова. – 5-е изд., перераб., доп. – М. : Издательско-торговая корпорация „Дашков и К˚ˮ, 2010. – 272 с.
262.      Петровська О. Особливості гендерного виховання / О. Петровська, О. Голомбівська // Ґендерна проблематика соціокультурної сфери : зб. студ. наук. робіт / за ред. О. Л. Остапчук. – Житомир : Житомирський державний     ун-т імені І. Франка, 2008. – С. 352–362.
263.      Петрученя Г. Г. Формування гендерної культури студентської молоді як засіб запобігання гендерному насильству [Електронний ресурс] / Г. Г. Петрученя // Наука. Теория и практика. С. 39‒42. – Режим доступу:
http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua. – Назва з екрану.
264.      Петушкова Е. В. Сознание [Електронний ресурс] / Е. В. Петушкова // Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. – С. 632. – Режим доступа:
Ihtik@ufacom.ru. – Название с экрана.
265.      Підборський О. Ю. Ґендерні стереотипи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / О. Ю. Підборський // Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт з гендерної проблематики серед учнів 10–11 класів, студентів, аспірантів : зб. кращих робіт. – К., 2007. – С. 132–135.
266.      Підгорна Ю. В. Сучасна наукова картина світу [Електронний ресурс] / Ю. В. Підгорна // Режим доступу:
http://otherreferats.allbest.ru/ philosophy/00133537_0.html. – Назва з екрану.
267.       Плісовська Е. Сучасне суспільство: роль чоловіка і жінки / Е. Плісовська, М. Ліновицька // Філософія і соціологічна думка. – 1995. – № 1–2. – С. 53–64.
268.                   Погребная В. Л. Феминизм и „женская литератураˮ второй половины XIX в. / В. Л. Погребная // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – 7. – С. 56–59.
269.      Подольська Є. А. Культурологія : навч. посіб. / Є. А. Подольська,                      В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.
270.      Полянський П. Абетка рівності / П. Полянський. – К. : ПРОООН, 2007. – 15 с.
271.      Попіль В. І. Гендерне насильство: кримінально-правові та кримінологічні аспекти / В. І. Попіль // Правничий вісник Університету „Крокˮ, 2009. – Вип. 4. – С. 166–173. – Режим доступу:
http://vuzlib.com/content/view/127/60. – Назва з екрану.
272.      Практикум по гендерной психологии : учеб. пособие для вузов / под ред. И. С. Клециной. – СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2003. – 479 с.
273.      Практичний посібник із застосуванням інформаційних технологій для ґендерних досліджень та ґендерних освітніх програм / М. З. Згуровський,                         С. І. Сидоренко, І. О. Нікітіна та ні. ; Проект „Інформаційна підтримка впровадження ґендерної освіти в Україніˮ НТУ „Київський політехнічний інститутˮ. – К. : САК Лтд, б.р. – 70 с.
274.      Приваблива жінка, кохана дружина, дбайлива мати / упоряд. В. Кравець. – К. : Преса України, 2007. – 31 с.
275.      Приходькіна Н. О. Сучасні проблеми ґендерної освіти у вищих навчальних закладах України / Н. О. Приходькіна // Наукові записки Національного університету „Києво-Могилянська академіяˮ. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – К ., 2005. – Т. 47. – С. 26–30.
276.      Приходченко К. І. Педагогічні основи формування творчого освітньо-виховного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах гуманітарного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.07  „Теорія та методика вихованняˮ / К. І. Приходченко;  Донецький нац. ун-т. Луганськ, 2008. ‒ 45 с.
277.      Приходченко К. І. Розвиток творчих здібностей учнів 9–11 класів
на уроках української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01  „Загальна педагогіка, історія педагогіки та освітиˮ / К. І. Приходченко;  Донецький держ. ун-т. Донецьк, 1997. ‒ 145 с.
278.      Приходченко К. І. Рефлексія творчих умінь студентів будівельного профілю / К. І. Приходченко, Охрименко В. В. // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2011. – № 2 (9). – С. 98–101.
279.      Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Бех, Т. Ф. Алєксєєнко, Г. О. Балл та ін. – Режим доступу:
http://ipv.org.ua/home/39-2010-06-08-18-03-21.html?showall=1. – Назва з екрану.
280.      Прохорова О. А. Гендерное образование в средней школе [Електронний ресурс] / О. А. Прохорова. – Режим доступу:
http://www.education.rekom.ru. – Назва з екрану.
281.      Пултавська В. Приготування до подружнього життя / В. Пултавська. – 3-тє вид. – Львів : Свічадо, 2005. – 104 с.
282.      Решетников П. Гендерные школы / П. Решетников, Ю. Бычихин // Народное образование. – 2007. – № 1. – С. 217–220.
283.      Рибалка О. Я. Виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків / О. Я. Рибалка. – Полтава : ПДПУ, 2003. – 128 с.
284.      Рижкова М. С. Виникнення жіночої освіти в Україні / М. С. Рижкова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 2425 квітня 2008 р. – Харків : ХДАК, 2008. – С. 98–99.
285.      Рівність жінок та чоловіків: світові тенденції і укpаїнські реалії   : збіpник / Київ. міськ. деpжадмін., Упp. в спpавах жінок, інвалідів, ветеpанів війни та пpаці. – К. : Пpосвіта, 2001. – 71 с.
286.      Романова В. Г. Особливості статеворольової соціалізації підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 „Соціальна психологія; психологія соціальної роботиˮ / Романо-
ва В. Г. ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2002. – 19 с.
287.      Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : у 2 т. / С. Л. Рубинштейн– М. : Педагогика, 1989.
Т. 2. – 1989. – 328 с.
288.      Руденко В. М. Математичні методи в психології : підручник /                      В. М. Руденко, Н. М. Руденко. – К. : Академвидав, 2009. – 384 с.
289.      Руденко Н. В. Впровадження гендерного підходу в систему вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Руденко. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2009_5/files/ped905_36.pdf. – Назва з екрану.
290.      Руденко Н. В. Гендерные отношения в образовательной среде ВТНЗ / Н. В. Руденко // Теория и практика гендерных исследований в мировой науке : материалы междунар. научн.-практ. конф. (Пенза – Ереван – Прага, 56 мая 2010 г.) / ООО Научно-издательский центр „Социосфераˮ. – 2010 . – С. 149–151.
291.      Рудницька М. Новий етап жіночого руху / М. Рудницька // Січ. – 1999. – № 9. – С. 71–72.
292.      Рыков С. Л. Гендерные исследования в педагогике / С. Л. Рыков // Педагогіка. – 2001. – № 7. – С. 17–27.
293.      Самойленко Є. Порівняльні дослідження впливу психологічної статі на самооцінку юнаків і дівчат / Є. Самойленко // Психологія і суспільство. – 2005. – 1. – С. 87–91.
294.      Самохвалова В. И. О психоэнергетической природе любви / В. И. Самохвалова // Философские науки. – 2004. – № 10. – С. 30–50.
295.      Самчук Л. Роздільне навчання хлопчиків і дівчаток / Л. Самчук // Шкільний світ. – 2003. – № 48 (грудень). – С. 16–17.
296.      Сапєлкіна О. В. Гендерні стереотипи, їх вплив на суспільство /                     О. В. Сапєлкіна // Вісн. Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2002. – Ч. 2. – № 2. – С. 249–252.
297.      Сатир В. Как построить себя и свою семью / В. Сатир. – М. : Пе-
дагогика-пресс, 1992. – 190 с.
298.      Свириденко С. Гендерний підхід у вихованні дівчат-підлітків / С. Свириденко // Завуч. – 2002. – № 35. – С. 6–7.
299.      Свириденко С. Чи чули ви про ґендерну політику в освіті? [Електронний ресурс] / С. Свириденко. – Режим доступу:
http://www.gender.ntu-kpi-kiev-ua/index1-htm. – Назва з екрану.
300.      Сергєєнкова О. П. Педагогічна психологія [Електронний ресурс] /                     О. П. Сергєєнкова. – Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/10580420/psihologiya/psihologichni_zasadi_formuvannya_umin_navichok. – Назва з екрану.
301.      Середюк Л. А. Педагогічні умови оптимізації особистісного самовираження старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика вихованняˮ / Середюк Л. А. ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2002. – 18 с.
302.      Силласте Г. Гендерная асимметрия в образовании и науке: взгляд социолога / Г. Силласте // Высшее образование в России. – 2004. – № 3. – С. 122–133.
303.      Симонов В. П. Учет гендерных различий в образовательном процессе / В. П. Симонов // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 40–44.
304.      Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І. О. Синиця // Література і виховання : зб. матеріалів : посіб. для вчителя / упоряд. А. В. Іванченко, Н. П. Каменська. – К. : Рад. шк., 1989. – С. 178–188.
305.      Сірик І. О. Гендерне виховання молодших школярів як засіб формування їх уявлень про егалітарну сім’ю / І. О. Сірик // Вісник Чернігівського державного педагогічного ун-ту. СеріяПедагогічні наукиˮ. Чернігів, 2009. – Вип. 61. С. 153–156.
306.      Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2 т. / Г. Сковорода. – К. : Наукова думка, 1973.
Т. 1. – 1973. – С. 436.
307.      Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой. – М. :
Информация – ХХІ век, 2002. – 256 с.
308.      Словник іншомовних слів [Електронний ресурс] / за ред. О. Мельничук. – Режим доступу:
http://ukrajintsine.narod.ru/slovnyk_meln/slova/e.htm. – Назва з екрану.
309.      Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К. : УДЦССМ, 2000. – 260 с.
310.      Смелзер Н. Сексуальные роли и неравенство / Н. Смелзер // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 4. – С. 63–67.
311.      Смоляр Л. О. Становлення ґендерної освіти в Україні / Л. О. Смоляр // Основи теорії гендеру : навч. посіб. / ред. М. М. Скорик. – К. : К.І.С., 2004. – С. 504–517.
312.      Сологуб М. Д. Гендерні стереотипи, їх вплив на суспільство /                       М. Д. Сологуб // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – № 2. – С. 249–252.
313.      Социальное воспроизводство и гендерная политика в Украине / общ. ред. Т. Ю. Журженко. – Х. : Фолио, 2001. – 239 с.
314.      Соціологія : короткий енциклопедичний словник / заг. ред. В. І. Воловича. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1998. – С. 95–97.
315.      Соціологія : підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. В. Г. Городяненка. – К. : Академія, 2002. – С. 442–463.
316.      Степанова Л. Г. Вариабельность или инвариабельность гендерных ролей: позитивное и негативное воздействие на отношения в семье / Л. Г. Степанова // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5 (Теория и практика семейной психологии : спецвыпуск). – С. 175–180.
317.      Стойлик А. Ю. Ценностные ориентации: социально-психологический и гендерный аспекты / А. Ю. Стойлик // Журнал прикладной психологии. – 2003. – № 6. – С. 60–69.
318.      Суковатая В. Женщина как „Другойˮ в академии: перспективы
гендерной педагогики в Украине / В. Суковатая // Практична філософія. – 2006. – № 1 (19). – С. 75–82.
319.      Сухомлин М. Оксана Кісь: „Зміни в гендерній свідомості просто неминучіˮ [Електронний ресурс] / М. Сухомлин // Я. – 2009. – № 23. – Режим доступу:
http://www.h.ua/story/232794. – Назва з екрану.
320.      Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви / В. А. Сухомлинский. – М. : Молодая гвардия, 1988. – С. 7–36, 288–298.
321.      Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / В. А. Сухомлинский. – К. : Рад. школа, 1987. – 543 с.
322.      Сучасна українська сім’я: гендерні проблеми та шляхи їх подолання : матеріали обласної наук.-практ. конф. (Чернігів, 4 лютого 2009 р.) / заг. ред. І. В. Дорожкіної. – Чернігів, 2009. – 137 с.
323.      Тадаєва А. Формування ґендерної самосвідомості підлітків як соціально-педагогічна проблема / А. Тадаєва, О. Рассказова // Впровадження ґендерних підходів в освіту : матеріали конф. (Судак, 10–11 вересня 2011 р.). – К., 2011. – С. 201–203.
324.      Таран Л. Жінка і чоловік: долаючи стереотипи : статті та інтерв’ю / Л. Таран. – К. : Факт, 2002. – 234 с.
325.      Таран Л. Жіноча роль: жінка-автор у сучасній українській прозі: емансипаційний дискурс. – К. : Основи, 2007. – 126 с.
326.      Таран Л. Через ґендерні студії суспільство вивчає себе / Л. Таран // Молодь України. – 2000. – 9 листопада. – С. 2.
327.      Тараненко Н. Л. Вплив статево-рольових стереотипів на процес виховання молодших школярів / Н. Л. Тараненко // Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (Суми, 15 травня 2009 р.) / за ред. О. А. Луценко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 244 с.
328.      Темкина А. Социология гендера / А. Темкина // Гендерные исс-
ледования. – 1999. – № 3. – С. 125–146.
329.      Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций [Электронный ресурс] / под общ. ред. О. А. Ворониной. – М. : МЦГИ ; МВШСЭН ; МФФ, 2001. – 416 с. – Режим доступа:
http://q9files.m7ab.ru/search?query. – Название с экрана.
330.      Терзі П. П. Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Терзі Пилип Пилипович. – Кіровоград, 2007. – 235 с.
331.      Тимербулатова Э. С. Противоречия гендерной асимметрии в семейной организации и андрогиния как возможность ее преодоления / Э. С. Тимербулатова, А. О. Катионова // Семейная психология и семейная терапия. – 2007. – № 2 (апрель–июнь). – С. 18–23.
332.      Тимошко Г. М. Формування культури шкільного середовища засобами організаційного впливу ЗНЗ / Г. Тимошко // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту. Серія „Педагогічні наукиˮ. – Чернігів, 2009. – Вип. 61. – С. 30–36.
333.      Тищенко С. Юнацький вік / С. Тищенко // Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 1011.
334.      Ткаченко Т. І. Фемінний дискурс другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська літератураˮ / Ткаченко Т. І. – К. : Інститут філології Київ. нац. ун-ту імені Т. Шевченка, 2007. – 21 с.
335.      Тодорова О. Розвиток гендерного законодавства / О. Тодорова // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 10 (18 січня). – С. 10.
336.      Толстокорова А. Гендерні проблеми шкільної освіти / А. Толстокорова // Психолог. – 2003. – № 34 (82) (вересень). – С. 8–16.
337.      Толстокорова А. Ґендерні інновації як механізм гуманізації освіти та розвитку людського капіталу [Електронний ресурс] / А. Толстокорова // Агора. Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, науки та культури. К. : Стилос, 2007. Вип. 6. – С. 91–100. – Режим доступу:
http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/publications/Agora6.pdf. – Назва з екрану.
338.      Українська література. 511 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською та російськими мовами навчання / за ред. О. Бандури, Н. Волошиної. – К. : Шкільний світ, 2001. – 158 с.
339.      Українська література. 1011 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-матем., технолог., спорт., сусп.-гуманітарн., худ.-естет. напрями; філолог. напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень / заг. ред. док. філол. наук Р. В. Мовчан. – К. : Грамота, 2011. – 88 с.
340.      Український тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://language.br.com.ua. – Назва з екрану.
341.      Феминология : словарь терминов / общ. ред. Т. Н. Дубликаш,                          А. В. Дунебабин, В. Ю. Карасев и др. – Х. : Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2002. – 301 с.
342.      Филатова Е. С. Соционические и гендерные особенности психотипов в супружеских отношениях. Базовая система баллов / Е. С. Филатова // Соционика, ментология и психология личности. – 2003. – № 3. – C. 5–18.
343.      Фишбейн Д. Мужественность и женственность: два вектора организационного поведения / Д. Фишбейн // Директор школи. Україна. – 2003. – № 6. – С. 22–25.
344.      Фізер І. Критика літературна / І. Фізер // Сучасність. – 2000. – № 9. – С. 86–94.
345.      Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарука. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.
346.      Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид.,
випр., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 560 с.
347.      Фрасинюк О. Р. Гендерний підхід у навчанні та вихованні старшокласників: аналіз філософсько-методологічного підґрунтя [Електронний ресурс] / О. Р. Фрасинюк // Педагогічні науки. – 2011. – № 59. – С. 66–69. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnapv_ppn/2011_59/11forfmp.pdf. – Назва з екрану.
348.      Фурман А. В. Основи гендерної рівності (конспекти лекцій) / А.  В. Фурман, Т. Л. Надвинична // Гендерний розвиток у суспільстві (конспекти лекцій) : збірник / М-во освіти і науки України ; відп. ред. К. М. Левківський. – 2-ге вид. – К. : Фоліант, 2005. – С. 7–46.
349.      Хамитов Н. Философия и психология пола / Н. Хамитов. – К. ; М. : Ника-центр, 2001. – 223 с.
350.      Харченко Л. Г. Вікові етапи та чинники гендерної соціалізації дитини / Л. Г. Харченко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 20 (231). – С. 145–153.
351.      Харченко Л. Г. Гендерно чувствительная практика как социально-педагогическое условие формирования современных гендерных стереотипов в процессе социализации женской молодежи / Л. Г. Харченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 3. – C. 89–96.
352.      Харченко Л. Г. Соціально-педагогічні умови формування сучасних гендерних стереотипів у процесі соціалізації жіночої молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогікаˮ / Харченко Л. Г. ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2006. – 20 с.
353.      Харченко С. В. Особенности общения мужчин и женщин / Л. Г. Харченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – C. 12–16.
354.      Хасан Б. И. Особенности присвоения социальных норм детьми разного пола / Б. И. Хасан, Ю. А. Тюменева // Вопросы психологии. – 1989. –
№  1. – С. 32–39.
355.      Хвостов А. А. Гендерные особенности организационного поведения / А. А. Хвостов // Вопросы психологии. – 2004. – № 3. – С. 29–37.
356.      Хиз С. Мужской феминизм / С. Хиз // Гендерные исследования. – 2006. – № 14. – С. 116–156.
357.      Хоруженко К. М. Культурология : энциклопедический словарь /                        К. М. Хоруженко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – С. 7–10.
358.      Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку / відп. ред. К. М. Левківський ; Канадсько-Український Гендерний Фонд. – К. : Фоліант, 2004. – 387 с.
359.      Хрисанова С. Ф. Драма Прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин: Гендерный подход к известной проблеме : монография : в 2 кн. / С. Хрисанова. – Х : Панна, 2001.
Кн. 2 : IV Пекинская конференция (1995 г.) и гендерная идеология. – 2001. – 208 с.
360.      Хуторський А. Ключові освітні компетентності [Електронний ресурс] / А. Хуторський. – Режим доступу:
http://osvita.ua/school/theory/2340. – Назва з екрану.
361.      Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер, 2002. – С. 197–206.
362.      Хюз С. Десять принципів щасливого шлюбу / С. Хюз. – Стефану : Свічадо, 2007. – 44 с.
363.      Церетели М. О. Традиционная культура, гендерные стереотипы и установка / М. О. Церетели // Мир психологии. – 2004. – № 3. – С. 177–192.
364.      Цибулько Л. Г. Формування готовності учнів до сімейного життя як засіб їхньої соціалізації / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 6470.
365.      Цокур О. Гендерна педагогіка – нова освітня технологія / О. Цокур // Підручник для Директора. – 2007. – № 10. – C. 34–47.
366.      Цокур О. С. Основи ґендерного виховання / О. С. Цокур, І. В. Іва-
нова // Гендерний розвиток у суспільстві (конспекти лекцій) : збірник / М-во освіти і науки України ; відп. ред. К. М. Левківський. – 2-ге вид. – К. : Фоліант, 2005. – С. 183–222.
367.      Чекалина А. О влиянии родительских установок на формирование гендерной идентичности ребенка / А. Чекалина // Мир психологии. – 2004. – № 2. – C. 106–113.
368.      Чекалина А. Профессиональная самореализация женщины / А. Чекалина // Мир психологии. – 2005. – № 3. – С. 127–139 .
369.      Чекалина А. Что такое гендер? / А. Чекалина // Детский сад от А до Я. – 2006. – № 1. – С. 31–51.
370.      Чхеайло І. І. Гендер і соціалізація індивіда / І. І. Чхеайло // Наукові записки Харк. ун-ту повітр. сил. Серія Соц. філософія, психологіяˮ. – 2005. – Вип. 1. С. 43–47.
371.      Шабельникова В. К. Семья в геополитическом конфликте ХХІ в. / В. К. Шабельникова // Журнал практического психолога. – 2005. – № 6. – C. 140–148.
372.      Шаберт И. Гендер как категория новой истории литературы / И. Шаберт // История гендерных исследований. – Х ., 1999. Ч. 2. С. 109127.
373.      Шалімова І. Школа та сім’я в підготовці старшокласниць до сімейного життя / І. Шалімова // Рідна школа. – 1997. – № 3–4. – С. 72.
374.      Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник / В. Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2004. – 640 с.
375.      Шевченко І. В. Ідея гармонії як принцип людського життєвпорядкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 „Соціальна філософія та філософія історіїˮ / Шевченко І. В. ; Криворізький держ. пед. ун-т. – К., 2004. – 18 с.
376.      Шевченко Н. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні / Н. Шевченко // Український історичний журнал. – 2001. – № 1. – С. 30–39.
377.      Шевченко Н. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку
гендерних студій в Україні / Н. Шевченко // Український історичний журнал. – 2001. – № 2. – С. 34–48.
378.      Шевченко Н. В. Ґендерні студії в Україні / Н. В. Шевченко // Наукові праці. Серія Політичні наукиˮ. – Вип. 10. – С. 55–63.
379.      Школа Рівних Можливостей : навч.-метод. посіб. / заг. ред. Т. В. Ковалко, Л. Є. Колос, А. В. Гулевська-Черниш. – К., 2002. – 192 с.
380.      Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі / Е. Шовалтер // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Л . : Літопис, 1996. – С. 512–530.
381.      Шовалтер Е. Їхня власна література / Е. Шовалтер // Гендер і культура : збірник статей. – К . : Факт, 2001. – С. 179.
382.      Штепа О. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура / О. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 8. – С. 10–11.
383.      Штылева Л. В. Гендерный поход в образовании / Л. В. Шты-лева // Мир образования – образование в мире. – 2005. – № 1. – С. 89–101.
384.      Штылева Л. В. Педагогика и гендер: развитие гендерных подходов в образовании [Електронний ресурс] / Л. В. Штылева // Режим доступу:
http://www.ivanovo.ac.ru/win1251/jornal/jornal3/shtil.htm. – Назва з екрану.
385.      Шумилин Е. А. Ретроспективный взгляд на школу у десятиклассников / Е. А. Шумилин // Психологические особенности выпускников средней школы и учащихся професиональных технических училищ : сб. трудов. / под ред. Е. А. Шумилина. – М. : Московский обл. пед.   ин-т  им. Н. К. Крупской, 1974. – С. 25–48.
386.      Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис : учеб. пособие / Э. Г. Эриксон ; пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – 2-е изд. –                            
М. Флинта и др., 2006. – 341 с.
387.      Юнаковская А. А. Гендерные исследования с исторической точки зрения / А. А. Юнаковская // Личность. Культура. Общество. – 2009. – С. 422–429.
388.      Юнаковская А. А. Литературный текст как один из источников гендерных исследований. Опыт использования / А. А. Юнаковская // Общество. Гендер. Культура : материалы науч.-практ. конф. (Омск, 2021 сент. 2001 г.) : в 2 ч. / ред. : Е. А. Акелькина, Н. Н. Бревнова, М. С. Гринберг и др. ; Омский гос. ун-т, Ин-т „Открытое об-воˮ (Фонд Сороса). – Омск : ОмГУ, 2001. – Ч. 2. – С. 60–66.
389.      Ярская-Смирнова Е. Гендерное неравенство в образовании: понятие скрытого учебного плана / Е. Ярская-Смирнова // Гендерные исследования. – 2000. – № 5. – С. 295–301.
390.      Яценко Л. В. Педагогічні умови підготовки старшокласників до сімейного життя в процесі гендерного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія та методика вихованняˮ / Яценко Л. В. ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 20 с.
391.      Яценко Л. В. Педагогічні умови формування культури гендерних взаємин старшокласників / Л. В. Яценко // Збірник наук. праць. – 2011. – Вип. 15. Т. І. – С. 168–177.
392.      Яценко Л. Формування культури гендерних взаємовідносин старшокласників: теоретичний аспект / Л. Яценко // Гуманітарний вісник. Педагогіка. – 2011. – № 22. – С. 263–266.
393.      Яшник С. В. Педагогічні умови виховання культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія та методика вихованняˮ / Яшник С. В. ; Київський нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.
394.      Education and gender equality / ed. by Julia Wrigley. – London ;
Washington : The Falmer Press. – 1995. – P. 268.

Немає коментарів: