Опубліковані праці

Авторка 161 публікації: 1 автореферату, 20 посібників (4 у співавторстві), 37  статей у провідних фахових виданнях, 53 статей у збірниках матеріалів конференції, 50 – в інших виданнях.
Автореферат дисертації
1. Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Бутурлим Т. І. ; Інститу проблем виховання НАПН України. ‒ Київ, 2013. – 20 с.
Навчальні та навчально-методичні посібники, збірники
1.  Бутурлим Т. І. Ґендерне позиціонування в українській літературі 70-90 років ХІХ ст. (на матеріалах творчості І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного): навчальний посібник / Тетяна Іванівна Бутурлим. – Ніжин : МІЛАНІК» ПП Лисенко М.М., 2008. –  155 с.
2. Бутурлим Т. І. Ґендерне позиціонування в українській літературі 70-90 років ХІХ ст. (на матеріалах творчості І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного): навчальний посібник / Тетяна Іванівна Бутурлим. – [2-е вид., доп., перероб.]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім.М.Гоголя, 2011. –  157 с.
3. Бутурлим Т. І. Ґендерна теорія в таблицях і схемах: навчально-методичний посібник / Тетяна Іванівна Бутурлим. – Ніжин : Вид-во НДУ ім.М.Гоголя, 2011. – 41 с.
4.  Бутурлим Т. І. Застосування ґендерного підходу  в процесі вивчення  української літератури: навчально-методичний посібник / Тетяна Іванівна Бутурлим. – Ніжин : Вид-во НДУ ім.М.Гоголя, 2011. – 97 с.
5.  Бутурлим Т. І. Шлях до самоактуалізації : навчально-методичний посібник.  Ч  І /          Г.  Ф. Мєзенцева, Т. І. Бутурлим  – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 72 с.
6.  Бутурлим Т. І. Шлях до самоактуалізації : навчально-методичний посібник. Ч ІІ / Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 144 с.
7.  Бутурлим Т. І. Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури: навчально-методичний посібникдля вчителів української літератури (теоретичний аспект проблеми, програма, орієнтовне календарно-тематичне планування, розгорнуті конспекти занять) / Т. І. Бутурлим, Т. А. Бронзенко. – Ніжин : Видавництво ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2015. – 253 с.
8. Борисюк С. О. та інші. Практикум із самовиховання : навч.-метод. посібник / С. О. Борисюк, Т. І. Бутурлим, Г. Бейгер, О. В. Лісовець. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 149 с.
9.  Борисюк С. Сімейно орієнтований підхід та інтегровані соціальні служби як складові системи гейткіпінгу / С. Борисюк, О. Плахотнік, І. Борисюк, Т. Бутурлим // Wspolczesna rodzina jako srodowisko opiekuczo-wychowawcze / Redakcja naukowa: Halina Bejger, Oleg Lisovets, Renata Kartaszynska, Swietlana Borysiuk. – Nizyn: PP Lisenko M. M., 2017. – 332 s.
10. Бутурлим Т. І. Підготовка учнів до ЗНО (узагальнення вивченого матеріалу з української літератури: інтерактивні вправи) / Т. І. Бутурлим. – Ніжин, 2018. – 60 с. 
11. «Експрес-завдання з української літератури».

12. «Експрес-тести з української мови».

13. «Флешкартки з української літератури».

14. «Флешкартки з української мови».

15. «Читацький щоденник з української літератури (9 клас)".

16. "Підготовка учнів до ЗНО (українська література, 11 клас)". – 188 с.

17. "Підготовка учнів до ЗНО (українська література, 10 клас)" – 122 с. 

18. "Підготовка учнів до ЗНО (українська література, 9 клас)".  – 112 с.

19.  Бутурлим Т. Інноваційний Олімп освітян України / Т. . Бутурлим. – Ніжин, 2018. – 64 с. 

20. Бутурлим Т. Інноваційний Олімп освітян України / Т. . Бутурлим. – Ніжин, 2019. – 30 с. 

Статті в наукових фахових виданнях
1.                  Бутурлим Т. І. Взаємозв’язок ґендерної педагогіки та української літератури / Т. І. Бутурлим // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – Вип. 84. – С. 28 – 31.
2.                  Бутурлим Т. І. Виховання ґендерної культури старшокласників у процесі контент-аналізу телевізійних реклам та художніх фільмів / Т. І. Бутурлим // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 180–184.
3.                  Бутурлим Т. І. Ґендерна експертиза української суспільної думки: історичний аспект (психолого-педагогічна просвіта старшокласників) / Т. І. Бутурлим // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. ‒ № 2. – С. 52–55.
4.                  Бутурлим Т. І. Дидактичні умови формування ґендерної культури старшокласників у контексті інтерпретації художніх текстів / Т. І. Бутурлим // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 16 «Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики» : зб. наук. пр. / ред. кол. : Н. В. Гузій [та ін.]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 11 (21). – С. 191–196.
5.                  Бутурлим Т. І. До питання про ґендерну культуру старшокласників / Т. І. Бутурлим // Рідна школа. – 2009. – № 12 (960). – С. 22–25.
6.                  Бутурлим Т. І. Ідея ґендерного виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. І. Бутурлим // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. ‒ № 5. – С. 141–143.
7.                  Бутурлим Т. І. Понятійно-сутнісні аспекти ґендерної культури особистості / Т. І. Бутурлим // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2012. – № 4. – С. 77–83.
8.                  Бутурлим Т. І. Практичні рекомендації щодо впровадження технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури в навчально-виховний процес / Т. І. Бутурлим // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / відп. ред. Н. В. Гузій. ‒ Вип. 21 (31). ‒ К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.‒ С. 211-216.
9.                  Бутурлим Т. Прихований навчальний план програм із української літератури для старших класів загальноосвітньої школи / Т. Бутурлим // Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні дисципліни. – 2012. ‒ № 7.  – С. 118‒123.
10.              Бутурлим Т. І. Роль батьків у формуванні ґендерної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – Суми : СумДПУ ім. А С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 145–157.
11.              Бутурлим Т. І. Структурно-функціональна модель формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури  / Т. І. Бутурлим // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 5. – С. 42–46.
12.              Бутурлим Т. І. Технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури / Т. І. Бутурлим // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2012. – Вип. 33. – С. 72–79.
13.              Бутурлим Т. І. Українська література як засіб формування ґендерної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. - 2009. – № 4. – С. 109 – 116.
14.              Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури ліцеїстів засобами реклами / Т. І. Бутурлим // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – № 3. – С. 70 – 74.
15.              Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури (на матеріалі саги в новелах М. Матіос «Майже ніколи не навпаки») / Т. І. Бутурлим // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. ‒ № 1. – С. 60 – 63.
16.              Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення сучасної української літератури (на прикладі повісті Наталки Сняданко «Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки») / Т. І. Бутурлим // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – Вип. 61. – С. 41 – 44.
17.              Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури/ Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. ‒ № 5. – С. 117-122.
18.              Бутурлим Т. І. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення творчості Тараса Шевченка / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Філологічні науки». Кн. 4  (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. ‒ С. 16-20.
19.              Бутурлим Т. І. Формування життєстверджуючих цінностей старшокласників у контексті ґендерного виховання засобами української літератури (на прикладі вивчення роману В. Підмогильного «Місто») / Т. І. Бутурлим // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 122 /   Чернігівський національний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред.. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. ‒ С. 3944.
20.              Бутурлим Т. І. Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення української літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. ‒ № 3. – С. 125-130.
21.              Бутурлим Т. І. Характер гендерних взаємин персонажів роману Валер’яна Підмогильного «Місто» / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2015. – № 9 (672). – С. 6 – 10.
22.              Бутурлим Т. І. Сім’я в умовах кризової ситуації в Україні (за романом Ліни Костенко «Записки українського самашедшего») / Т. І. Бутурлим // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 50 – 57.
23.              Бутурлим Т. І. Формування відповідального ставлення до сторення майбутньої сім’ї (за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик») / Т. І. Бутурлим // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 46 – 52.
24.              Бутурлим Т. І. Ролі-маски: за і проти (за фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої «Угода з ангелом») / Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України. – 2016. – № 12. – С. 35 – 44.
25.              Бутурлим Т. І. Літературна гра «Кращий знавець сучасної української літератури» /                              Т. І. Бутурлим // Укр. мова та літ. в школах України. – 2017. – № 2. – С. 54 – 62.
26.              Бутурлим Т. І. Патріотичне виховання старшокласників у процесі вивчення української мови (на прикладі теми «Тропи», 10 клас) / Т. І. Бутурлим // Наукові записки. Серія  «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. ‒ № 4. – С. 64-67.
27.              Бутурлим Т. І. Українська література як засіб формування неприйняття ґендерного насильства / Т. І. Бутурлим // Вісник Луганського  національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Старобільськ: Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – 2017. – № 4 (309), травень. –  С. 105 – 113.
28.              Бутурлим Т. І. Утвердження життєвих цінностей у поезії Олександра Ірванця (урок в 11 класі) /  Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2017. – № 6 (723). – С. 7 – 11.
29.               Бутурлим Т. І. Як мислити позитивно у складних соціально-політичних умовах ХХІ ст. (Урок в 11 класі за поезією Сергія Жадана) / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2017. – № 6 (723). –                 С. 12 – 16.
30.              Бутурлим Т. І. Усвідомлення помилок художніх персонажів як шлях до самовдосконалення учнів / Т. І. Бутурлим // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С. Д.  Максименка. – № 3 (7). – Вип. 7. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017. – С. 17 – 25.
31.              Бутурлим Т.І. Педагогічні умови формування ґендерної культури учнів 10 – 11 класів засобами української літератури  / Т.І. Бутурлим // Психологічний часопис: зб. наук. праць. – 2016. – № 1 (3). – С. 31 – 40.
32.              Борисюк С. Сімейно орієнтований підхід та інтегровані соціальні служби як складові системи гейткіпінгу / С. Борисюк, О. Плахотнік, І. Борисюк, Т. Бутурлим // Wspolczesna rodzina jako srodowisko opiekuczo-wychowawcze / Redakcja naukowa: Halina Bejger, Oleg Lisovets, Renata Kartaszynska, Swietlana Borysiuk. – Nizyn: PP Lisenko M. M., 2017.  – 332 s.
33.              Бутурлим Т. І. Виховання в старшокласників неприйняття ґендерного насильства в сім’ї // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2017.
34.              Бутурлим Т. І. Виховання в старшокласників неприйняття ґендерного насильства в сім’ї // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2017.
35.              Бутурлим Т. І. Роль позитивного  мислення в життєвому сценарії тараса й лукерії (за драмою Олександра Забарного «Грішниця») / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2018. – № 3 (732). – С. 38 – 42.
36.    Бутурлим Т. І. Лiтературна вiдеохвилинка як жанр сучасного вiдеомистецтва / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – 2018. – № 6 (735). – С. 8-12.

37.  Бутурлим Т.І. Системна підготовка учнів до ЗНО з української літератури / Т. І. Бутурлим // Дивослово. – № 10. – 2018. – С. 5-15.
Статті в збірниках матеріалів конференцій
1.    Бутурлим Т. І. Виховання ґендерної культури старшокласників у процесі психолого-педагогічного аналізу телевізійних реклам та художніх фільмів / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-психологічної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ніжин, 5 – 7 листопада 2009 р.) / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; за заг. ред.  А.  І.  Конончук. – Ніжин : Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2009. –  С. 26 – 27.
2. Бутурлим Т. І. Ґендерна експертиза навчальної програми з української літератури для старшої школи / Т. І. Бутурлим // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. заочн. конф. (Київ, 22–24 грудня 2011 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – К. : ВПЦ «Copy Art», 2012. – С. 50 – 52.
3. Бутурлим Т. І. Ґендерна інтерпретація художніх творів у старших класах із поглибленим вивченням української літератури / Т. І. Бутурлим // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали ІІ Міжнар. конф. для студентів та аспірантів (Суми, 14 – 15 травня 2008 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; заг. ред.  В. В. Бугаєнко, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ  ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 259 – 265.
4. Бутурлим Т. І. Ґендерне позиціонування в рекламних оголошеннях / Т. І. Бутурлим // Проблеми та перспективи сучасної психології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 20 березня 2010 р.) / Запорізька міська громадська організація «Істина». – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2010. – С. 8 – 10.
5.  Бутурлим Т. І. Ґендерний аналіз заголовків і фото журнальних статей як засіб формування ґендерної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів і молодих учених (Запоріжжя, 22–23 квітня 2010 р.); у 4 т. / Класичний приватний університет ; заг. ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. – Т. 2. – 2010. – С. 306.
6.    Бутурлим Т. І. Ґендерні студії на уроках української літератури («Ґендерна картина світу в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?») / Т. І. Бутурлим // Ніжинська філологічна школа: минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. студент. конф. (Ніжин, 24 – 25 березня, 2004 р.) / упоряд. В. Г. Кучерявець, В. О. Сидоренко. – Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – С. 19 – 41.
7.  Бутурлим Т. І. До питання про ґендерну культуру старшокласників / Т. І. Бутурлим // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 24 – 25 квітня 2008 р.) / Харк. держ. нац. акад. культури ; відп. ред.                    Т. Д. Булах. – Х. : ХДАК, 2008. ‒ С. 95 – 96.
8.  Бутурлим Т. І. Закономірності ґендерної інтеракції в системі «вчитель – учень» / Т. І. Бутурлим // Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів та аспірантів (Суми, 15 травня 2009 р.) / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; відп. ред. О. А. Луценко. – Суми : ПП Кубраков С. Г., 2009. – С. 110 – 115.
9.  Бутурлим Т. І. Застосування сучасних педагогічних технологій у процесі формування ґендерної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим // Інтеграція змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Євпаторія, 30 – 31 березня 2010 р.) / Євпаторійський ін-т соц. наук РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) ; заг. ред. М. Прокоф’євої, В. Фадєєва. – Євпаторія : Вид-во Євпаторійського ін-ту соц. наук РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2010. – С. 62 – 66.
10. Бутурлим Т. І. Модель ґендерних взаємовідносин в постмодерній прозі (за романами «Записки українського самашедшего» Л. Костенко та «Щоденник моєї секретарки» Братів Капранових / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали          І Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 6 квітня 2012 р.) / Ніжинський обл. пед. ліцей Чернігів. обл. ради; ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : Вид-во «Міланік» ПП Лисенко М. М., 2012. – С. 98 – 108.
11.  Бутурлим Т. І. Модель статевого виховання школи майбутнього / Т. І. Бутурлим // Молода наука України – третє тисячоліття : матеріали VI Всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. заочн. конф. (Дніпропетровськ, 8 – 10 червня 2011 р.) / Всеукраїнське громадське об'єднання «Нова освіта». – Дніпропетровськ : ПП «Таїс», 2011. – С. 44 – 50.
12.   Бутурлим Т. І. Особливості ґендерного світогляду ліцеїстів / Т. І. Бутурлим // Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів у навчально-виховному процесі на основі особистісно зорієнтованої системи навчання та виховання : матеріали наук.-практ. конф. (Ніжин, 2008 р.) / Ніжинський обл. пед. ліцей Чернігів. обл. ради ; заг. ред. Т. Д. Булах. – Ніжин : Вид-во «Міланік» ПП Лисенко  М. М., 2008. – С. 98 – 108.
13.  Бутурлим Т. І. Особливості ґендерного світогляду старшокласників / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць / Інститут психології, історії та соціології ХДУ ; заг. ред. М. Й. Боришевського, В. В. Клименка, Л. Е. Орбан-Лембрик та ін. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2009. – Ч. І. – С. 175 – 182.
14.   Бутурлим Т. І. Особливості організації ґендерної просвіти вчителів української літератури / Т. І. Бутурлим // Перший крок у науку : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 5 – 6 квітня 2011 р.) /      Луганський нац. ун-т  ім. Т. Шевченка ; заг. ред. С. В. Савченка. –        Луганськ : Поліграфресурс, 2011. – С. 7 – 13.
15.   Бутурлим Т. І. Особливості правового виховання в процесі вивчення української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Права та обов’язки людини і громадянина в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 22 листопада 2013 р.) / уклад. О. С. Дудченко. ‒ Ніжин :  Видавництво НДУ імені М. Гоголя, 2013. – С. 197 – 203.
16.  Бутурлим Т. І. Релаксація як засіб формування ґендерної культури старшокласників на уроках української літератури / Т. І. Бутурлим // Інформаційні технології в креативному навчанні творчо обдарованих старшокласників : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 листопада 2012 р.) / Інститут обдарованої дитини. – К. : Вид-во Інституту обдарованої дитини НАПН України, 2012. – С. 10 – 15.
17.    Бутурлим Т. І. Роль ґендерного контент-аналізу художнього тексту у формуванні адекватного вибору старшокласниками партнера ґендерної комунікації / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України ; заг. ред. С. Максименка. – Київ ; Кіровоград : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – Т. Х. – Вип. 13. – С. 137 – 145.
18.     Бутурлим Т. І. Стуктурні компоненти, критерії, показники та рівні вихованості ґендерної культури учнів засобами української літератури /  Т. І. Бутурлим // Воздействие социальной среды на воспитание и формирование личности: классические и инновационные подходы к изучению проблематики : материалы междунар. наук.-практ. конф. (Донецк, 20 – 21 декабря 2012 г.) / Научн. журнал «Аспект» ; общ. ред. Д. П.Маловец-кая, И. И. Каратеев. – Донецк : Ноулидж, 2012.  – С. 104 – 109.
19.    Бутурлим Т. І. Технологія формування ґендерної культури  старшокласників засобами української літератури /  Т. І. Бутурлим // Другі Арватівські читання :  зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Ніжин, 4-5 квітня  2013 р.) / НДУ імені М. Гоголя, 2013. – С. 223 – 238.
20.  Бутурлим Т. І. Фізкультхвилинка як засіб формування ґендерної культури старшокласників на уроках української літератури / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. заочн. конф. (Миколаїв, 9-11 листопада 2012 р.) / Всеукр. громадське об’єднання «Нова Освіта» ; відп. ред. Д. Сторчеус. – Миколаїв : ВПЦ «Copy Art», 2012. – С. 47 – 49.
21.   Бутурлим Т. І. Формування паритетної культури старшокласників (із досвіду роботи практичного психолога) / Т. І. Бутурлим // Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти : матеріали ІІІ Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (Умань, 16 квітня 2010 р.) : у 2 ч. / Уманський держ. пед. ун-т ім. П.  Тичини ; відп. ред. кол. : Н. С. Побірченко та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2010. – Ч. І. − С. 240 – 243.
22.  Бутурлим Т. І. Художній текст як засіб формування ґендерної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим // Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 27 – 29 квітня 2011 р.) / Тернопільський нац. пед. у-т імені В. Гнатюка ; заг. ред. В. П. Кравця, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль : Програма розвитку ООН в Україні, 2011. – С. 313 – 316.
23.              Бутурлим Т. І. Виховні можливості сучасної української художньої літератури / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. – С. 86-92.
24.   Бутурлим Т. І. Технологія формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. – С. 92-104.
25.  Бутурлим Т. І. Психоаналітична рецепція пов’язаних із Чернігівщиною художніх творів Тараса Шевченка / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. – С. 132-148.
26.   Бутурлим Т. І. Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (м. Умань, 21 березня 2014 р.) / ред. кол.: Ярошинська О.О. та ін. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 15 – 21.
27.   БутурлимТ. І. Виховання ненасильницької моделі поведінки старшокласників засобами української літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Дитинство без насильства: суспільство, школа, сім’я на захист прав дітей: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 29 – 30 квітня 2014 р.) / заг. ред. О. Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 625 – 628.
28.  БутурлимТ. І.Формування професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання: зб.матеріалів наук.-практ.конф. (м. Ніжин, 27 березня 2014 р.). – Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В.ТПК «Орхідея», 2014. – С. 200 – 212.
29.    Бутурлим Т. І. Мотивування старшокласників до зіставлення власних ґендерних цінностей та ґендерних цінностей персонажів українських художніх творів / Т. І. Бутурлим // Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи: : зб. матеріалів Міждисц. всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Кривий Ріг, 22-23 жовтня 2014 р.). – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 85 – 87.
30.    Бутурлим Т. І. Взаємозв’язок правового й гендерного виховання в процесі вивчення драматичної поеми Івана Кочерги «Свіччине весілля» / Т. І. Бутурлим // Права та обов’язки людини і громадянина в Україні: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Ч.1(м. Ніжин, 21 листопада 2014 р.). – Ніжин :Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2014. С. 11 – 14.
31.    Бутурлим Т. І. Підвищення ґендерної компетентності вчителів / Т. І. Бутурлим // Научные открытия – путь к развитию общества: материалы Х (LХІІ) Междунар. научн.-практ. конф. по философ., филолог., юрид., пед., экон., псих., социол., полит. наукам (Украина, г. Киев, 30 октября 2015 г.) – Горловка : ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2015. – С. 38 – 44.
32.   Бутурлим Т. І. Рівень розвитку ґендерної культури старшокласників (результати констатувального етапу педагогічного дослідження) / Т. І. Бутурлим // Треті Арватівські читання: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (23 – 24 квітня 2015 р.). – С. 156 – 166.
33.  Бутурлим Т. И. Модельный подход к изучению учебной дисциплины «Педагогика»: гендерный аспект / Т. И. Бутурлим // Гендерные исследования в гуманитарных науках: сб. ст. по матеріалам ІІІ междунар. заочной научн.-практ. конф. (Россия, Новосибирск, 2015 г.). – Новосибирск: АНС «СибАК», 2015. – 40 – 44.
34.   Бутурлим Т.І. Символіка роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука» / Т. І. Бутурлим, Н. Кошова // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. – С. 78-80.
35.  Бутурлим Т.І. Читають усі: і дорослі, і малі (гра для  старшокласників та їхніх батьків) / Бутурлим Т.І., А. Борщ // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2014.
36. Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей використання копінг-стратегій у процесі підготовки старшокласників до ЗНО з української мови та літератури: ґендерний аспект / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми розвитку світової науки. Ч. І: зб. матеріал. міжн. конф.  (Київ, 30 березня 2016 р.). – С. 35 – 38.
37. Бутурлим Т. І. Ґендерна компетентність педагога в процесі формування андрогінності старшокласників / Т. І. Бутурлим // Наука в современном мире: сб. материал. междунар. конф. (Київ, 19 лютого 2016 р.). – С. 100 – 103.
38.  Бутурлим Т. І. Формування сімейних цінностей старшокласників / Т. І. Бутурлим // Развитие науки в XXI веке: сб. материал. междунар. конф. (Харків, 15 лютого 2016 р.). – С. 21–26.
39. Бутурлим Т. І. Ґендерне виховання старшокласників у контексті педагогіки успіху / Т. І. Бутурлим // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: зб. матеріал. міжн. конф. (Ніжин, 5-6 травня 2016 р.) / заг. заг. ред. О. О. Лісовця. – С. 26 – 28.
40. Бутурлим Т. І. Позитивна афірмація як засіб ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим //  Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матеріал. міжн. конф. (Дніпропетровськ, 18 квітня 2016 р.). – С. 11 – 12.
41.  Бутурлим Т. І. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами української літератури через співпрацю з  батьками / Т. І. Бутурлим // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: зб. матеріал. всеукр. конф. (Запоріжжя, 17 – 18 березня 2016). – С. 136 – 138.
42.  Бутурлим Т. І. Художнє моделювання форменого одягу для старшокласників /           Т. І. Бутурлим,  Ю. В. Міхієнко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016 р.). – С. 108 – 112.
43. Бутурлим Т. І. Дослідження патріотичної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим,   В. В. Нечипоренко // Філологічна наука: проблеми й перспективи: матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (Ніжин, 26 квітня 2016 р.). – С. 112 – 113.
44. Бутурлим Т. І. Особливості виконання домашніх завдань з української літератури в старшій школі / Т. І. Бутурлим,  О. С. Линник // Філологічна наука: проблеми й перспективи: матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф.(Ніжин, 26 квітня 2016 р.). – С. 102 – 106.
45.  Бутурлим Т. І. Ґендерний підхід як засіб побудови паритетного суспільства /              Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми становлення та розвитку держави і права в Україні: матеріали обласної науково-практичної конференції (Ніжин, 11 грудня 2015 р.). – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 13 – 24.
46.   Бутурлим Т. І. Використання міжпредметних зв’язків на уроках української літератури як засіб ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Актуальні проблеми та перспективи вивчення іноземної мови: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали наук.-практ. конф. (Ніжин, 17 листопада 2016 р.). – Ніжин. – С. 35 – 44.
47.    Бутурлим Т.І. Особливості сімейного права ХІХ ст. / Т.І. Бутурлим // Крок у науку: зб. статей ІІ Всеукр. наук. шкіл. конф. (Дніпро, 27-28 квітня 2017 р.). – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – С. 21 – 26.
48.   Бутурлим Т.І. Педагогічні умови патріотичного виховання старшокласників засобами ІКТ у процесі вивчення української мови / Т.І. Бутурлим, В.В Нечипоренко // Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи»: збірник статей учасників І Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією (Суми, 16 – 17 лютого 2017 р.) / С. В. Драновська, Л. М. Чхайло. Електронне науково методичне видання  Суми : КЗ СОІППО, 2017. – С. 37 – 43.
49.  Бутурлим Т.І. Позитивні афірмації та релаксації як засоби досягнення внутрішнього балансу особистості /  Т.І. Бутурлим // Наукова Україна: зб. статей ІІ Всеукр. наук. конф. студ. (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – С. 142 – 145.
50.  Бутурлим Т. І. Проект старшої школи ХХІ століття (за концепцією «Нова українська школа» (2016 р.)) / Т. І. Бутурлим, І. Гопка // «Наукова Україна»: зб. статей ІІІ Всеукр. наук. конф. студ. (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – С. 145 – 148.
51.              Бутурлим Т. І. Соціальна реклама як вид мистецтва / Т. І. Бутурлим, О. Андрійко // «Наукова Україна»: зб. статей ІІІ Всеукр. наук. конф. студ. (Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – С. 138 142.
52. Бутурлим Т. І. Формування життєстійкості старшокласників в умовах творення успішної європейської держави / Т. І. Бутурлим //  Особистість та її історія: зб. матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 листопада 2017 р.) / за заг. ред. М. В. Папучі. – Ніжин: НДУ ім. М.В.Гоголя, 2017. – С. 36 – 38.
53.  Бутурлим Т.І. Відеоурок як засіб виховання гармонійної особистості старшокласників /  Т. І. Бутурлим //  Матеріали ІХ Міжнародн. фестивалю пед. інновацій / упор. Г. А. Назаренко.  – 2017. (Черкаси, 21-22 вересня 2017 р.). – С. 162 – 165.
 Інші публікації
1. Бутурлим Т. І. Будуємо гармонійні стосунки. Тренінг для старшокласників / Т. І. Бутурлим // Шкільний світ. – 2012. – № 17 (травень). – С. 18 – 20.
2.   Бутурлим Т. І. Використання нестандартних завдань у процесі вивчення творчості  Павла Тичини та Максима Рильського / Т. І. Бутурлим // Вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2012. −  Вип.1− 2. − С. 19 − 26.
3.  Бутурлим Т. І. Виховний захід із української мови «Мовний Олімп ХХІ ст.» / Т. І. Бутурлим // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів та діаспори. – 2012. −  № 2. − С. 66  − 78.
4.  Бутурлим Т. І. Ґендерна картина світу в повісті О. Кобилянської «Людина» / Т. І. Бутурлим // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2009. ‒ № 1. ‒ С. 44 – 51.
5.    Бутурлим Т. І. Ґендерна картина світу символічної поезії П. Тичини : методична розробка / Т. І. Бутурлим // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2011. ‒ № 1. ‒  С. 43 – 50.
6.    Бутурлим Т. І. Засвоєння ґендерних стереотипів старшокласниками у процесі вивчення української літератури / Т. І. Бутурлим // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. –  2009.  – № 2. – С. 30 – 32.
7.      Бутурлим Т. І. Контрольні завдання на уроках української літератури /                      Т. І. Бутурлим // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2012. −  № 2. − С. 78 − 92.
8.    Бутурлим Т. І. Лінгвотерапія (виховний мовознавчий захід) / Т. І. Бутурлим // Українська мова та література. – 2013. −  № 11 – 12. −С. 70−77.
9.        Бутурлим Т. І. Любов у телевізійних рекламах та художніх фільмах. Психолого-педагогічний тренінг для старшокласників / Т. І. Бутурлим // Шкільний світ. – 2012. – № 17 (травень). – С. 8 − 11.
10.    Бутурлим Т. І. Модель ґендерної інтеракції в романістиці Л. Костенко,                    Ю. Покальчука та Люко Дашвар / Т. І. Бутурлим // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2012. −  №1. − С. 41−65.
11.    Бутурлим Т. І. Профілактика ґендерного насилля як умова формування паритетної культури старшокласників / Т. І. Бутурлим // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2010. ‒ № 1. –  С. 50 – 55.
12.  Бутурлим Т. І. Профілактика ґендерного насильства (Проблема ґендерного насильства в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХІ ст.) / Т. І. Бутурлим // Ґендерні стандарти сучасної освіти : зб. рекомендацій : у 3 ч. / ред. : Л. Кобелянська, І. Гуцуляк, М. Ябченко. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011.   – Ч. 3. – 2011. – С. 174 – 188.
13.   Бутурлим Т. І. Психолого-педагогічний тренінг для практичних психологів та соціальних педагогів «Формування навичок застосування контент-аналізу у психологічній діяльності» / Т. І. Бутурлим // Наш укр. дім : наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2010. ‒ № 1. –  С. 76 – 84.
14.   Бутурлим Т. І. Формування життєвих компетентностей старшокласників у контексті ґендерного виховання засобами української літератури / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2011. – Вип. 1 (3). –  С. 5-9.
15.  Бутурлим Т. І. Формування толерантних взаємовідносин хлопців і дівчат / Т. І. Бутурлим // Шкільний світ. – 2012. – № 17 (травень). – С. 16 – 17.
16.    Бутурлим Т. І. Формування діалогічних взаємин: батьки, учителі, куратори та учні / Т. І. Бутурлим, Г. Ф. Мєзенцева // Школа: інф.-метод. журнал. – 2012. −  №.11 (83), листопад. − С. 94 − 95.
17.   Бутурлим Т. І. Числівник / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2012. −  Вип.1. − С. 9 − 17.
18.  Бутурлим Т. І. Як навчитися по-справжньому кохати? (тренінг для старшокласників) / Т. І. Бутурлим // Шкільний світ. – 2012. – № 17 (травень). –  С. 12 – 15.
19.   Бутурлим Т. І. «Якби тільки…» / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2012. −  Вип.1. −  С. 144 − 151.
20.  Бутурлим Т. І. Використання інтерактивних методів і форм у процесі формування когнітивного компонента ґендерної культури старшокласників засобами української літератури / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2013. −  Вип. 2 (4). −  С. 8 − 12.
21.  Бутурлим Т. І. Використання інтерактивних методів і форм у процесі формування емоційно-ціннісного компонента ґендерної культури старшокласників засобами української літератури / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1.
22.   Бутурлим Т. І.  Використання сучасних досягнень педагогічних і психологічних наук у формуванні “Я-концепції” вчителя / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1.
23.   Бутурлим Т. І. Формування особистості учнів у контексті педагогіки успіху / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (6) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 11–20.
24.   Бутурлим Т. І. Тренінг «Підвищення компетентності старшокласників щодо шляхів подолання стресу в навчально-виховному процесі» / Т. І. Бутурлим, Т. А. Зінченко //Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 27–35.
25.  Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей виконання старшокласниками домашніх завдань з української літератури / Т. І. Бутурлим, О. С. Линник // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 36–39.
26.     Бутурлим Т. І. Дослідження особливостей рецепції старшокласниками сучасної шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 43 – 45.
27.  Бутурлим Т. І. Виховний потенціал шкільної форми / Т. І. Бутурлим, Ю. В. Міхієнко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 39–43.
28.  Бутурлим Т. І. Боротьба за виживання маленької людини у світі насильства (розробка заняття за романом Ольги Слоньовської «Дівчинка на кулі») / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 2 (8) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2014. – С. 15–26.
29.  Бутурлим Т. І. Тропи (соціокультурна змістова лінія: національно-патріотичне виховання, формування потреби бути успішною особистістю) (урок української мови в 10 класі) /  Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2016. – Випуск 1 (9) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 7 – 20.
30.    Бутурлим Т.І. Партнерські взаємини між хлопцями та дівчатами: майстер-клас для вчителів / Т.І. Бутурлим // Соціальний педагог.  – 2016. – № 8 (116), серпень. – С. 20 – 43.
31.  Бутурлим Т.І. Сучасні підходи до підвищення компетентності вчителів щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Матеріали VIII Міжнародн. фестивалю пед. інновацій. – 2016. – Т. 2 (Черкаси, 22 – 23 вересня 2016 р.). – С. 246 – 251.
32.   Бутурлим Т.І. Особливості, структура, етапи сучасного уроку /  Т.І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2016. – Випуск 2 (10) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 4 – 8.
33.   Бутурлим Т.І. Ролі-маски: за і проти (за фарсом-фантасмагорією Неди Неждани «Угода з ангелом») /  Т.І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2016. – Випуск 2 (10) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 8 – 14.
34. Бутурлим Т. І. Відгук на видання «Ігор Качуровський – Микола Шкурко: листування. 1994 – 2013. Мюнхен – Ніжин» (2016) (упоряд. М. П. Шкурко, передм. і прим. О. О’Лір) / Т. І. Бутурлим [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nizhen.com.ua/uploads/files/VIDHUK_T_BUTURLYM_1.PDF. – Назва з екрана.
35.   Бутурлим Т. І. Упровадження ґендерного підходу в навчально-виховний процес (навчальний семінар) / Т.І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. - № 3 (75). – С. 24 – 31.
36. Бутурлим Т. І. Упровадження ґендерного підходу в навчально-виховний процес (навчальний семінар) / Т.І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. - № 4 (76). –  С. 21 – 25.
37.   Бутурлим Т.І. Флешмоб ліцеїстів «Ми проти ґендерного насильства! Ми за  ґендерну гармонію! /  Т.І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2017. – Випуск 1 (11) / [укладач О. С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 8 – 10.
38.    Бутурлим Т.І. Шлях до успіху майбутнього ліцеїста (мовно-літературна гра) /      Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2017. – Випуск 1 (11) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2016. – С. 67– 70.
39. Бутурлим Т.І. Відеоурок як засіб виховання гармонійної особистості старшокласників /  Т. І. Бутурлим //  Матеріали ІХ Міжнародн. фестивалю пед. інновацій / упор. Г. А. Назаренко.  – 2017. (Черкаси, 21 – 22 вересня 2017 р.). – С. 162 – 165.
40.  Бутурлим Т.І. Відеоуроки патріотичного виховання / /  Т. І. Бутурлим, В. В. Нечипоренко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 16 – 18 (488 – 490). – С. 5 – 14.
41.     Бутурлим Т. І. Сімя без гендерного насильства – основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою (виховна година з гендерного законодавства ХІХ – ХХІ ст.)  / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 9 (81). – С. 34 – 42.
42. Бутурлим Т. І. Сімя без гендерного насильства – основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою (виховна година з гендерного законодавства ХІХ – ХХІ ст.)  / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10 (82). – С. 22 – 26.
43. Бутурлим Т. І. Проблема дуалістичного світосприйняття головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» / Т. І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2017. – Випуск 2 (12) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2017. – С. 19 – 26.
44. Бутурлим Т. І. Дослідження бачення старшокласників нової української школи / Т. І. Бутурлим, І. Гопка // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2017. – Випуск 2 (12) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2017. – С. 8 – 12.
45. Бутурлим Т. І. Дослідження сприйняття літературних відеохвилинок старшокласниками / Т. І. Бутурлим, О.І. Андрійко // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2017. – Випуск 2 (12) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2017. – С. 5 – 7.
46. Бутурлим Т. І. Дослідження впливу фізкультхвилинок на формування життєстійкості старшокласників» / Т. І. Бутурлим, А.А. Кантур // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2017. – Випуск 2 (12) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2017. – С. 12 – 14.

47. Бутурлим Т. І. Сім’я без гендерного насильства – основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою (виховна година з гендерного законодавства ХІХ – ХХІ ст. та української літератури)  / Т. І. Бутурлим // Основи здоров’я. – 2017. – № 10 (82). – С. 40 – 45.
48. Бутурлим Т. І. Психологічна підготовка старшокласників до ЗНО з української мови та літератури / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. –  2018. –  № 4 (88). – С. 34 - 41.
49.  Бутурлим Т.І. Підготовка до ЗНО з української мови та літератури (повторення поетичних творів) / Т.І. Бутурлим // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2018. - № 1 (13). – С. 5-10.
50. Бутурлим Т.І. Моделювання новітніх навчальних закладів академічного та професійного спрямування / Т.І. Бутурлим, І. С. Гопка // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2018. – Випуск 1 (13) / [укладач О.С. Дудченко]. – Ніжин : ПП Лисенко, 2018. – С. 188 – 192.

Немає коментарів: