Звіт кафедри за 2013-2014 н.р.

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ВЧИТЕЛІВ КАФЕДРИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
 ЗА 2013-2014 Н.Р.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ТЕМИ ВЧИТЕЛІВ
1. Учителі протягом 2013-2014 н.р працювали над науково-методичними проблемами, в основі яких  - формування життєвих компетентностей старшокласників:
Бутурлим Т. І. – Використання інтерактивних методів і форм навчання в процесі формування життєвих компетентностей старшокласників засобами української мови та літератури.
Бондаренко Ю. І.Упровадження елементів ідеаційно-концептуального аналізу в практику шкільного вивчення літератури
Іващенко А. С. ‒ Формування життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури.
Кайдаш А. М. – Підвищення рівня пунктуаційної грамотності учнів.
Сидоренко Т.М. – Формування стилістичної грамотності на уроках української мови та літератури як необхідна складова життєвих компетентностей старшокласників.
Шевчук Т. М. ‒ Формування життєвих компетенцій на уроках світової літератури.
Сидоренко В. О. ‒  Літературний досвід як фактор формування життєвих компетентностей.
  Готенко К.А. -  Формування життєвих компетентностей на уроках світової літератури.
Павлов Ю.О. - Формування життєвих компетентностей на уроках російської мови.
Клунко Р.Ю. ‒ Формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення правознавства.
Дудченко О. С. ‒  Використання сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення юридичних дисциплін на уроках історії.
Бойко Н.І. - Формування наукової компетентності старшокласників.
Капленко О.М. – Формування наукової компетентності старшокласників.
Пономаревський С.Б. - Формування наукової компетентності старшокласників.

2. Затверджено й надруковано 5 навчально-методичних посібників (Дудченко О.С. - 3, Кайдаш А.М. - 2), методичні матеріали (Шевчук Т.М.), підготовлено до друку – 2 посібники (Дудченко О.С. - 2):
·        Надруковано
1.       Городецька І.А., Дудченко О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – 425 с.
2.     Городецька І.А., Дудченко О.С. Земельне право України. Навчально-методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – 46 с.
3.           Кайдаш А.М. Сам собі вчитель: збірник диктантів (із грифом МОН України).
4.   Кайдаш А.М.  Українська мова. Практикум. – Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – 245 с.
5.           Рекомендовано до використання педагогами області методичні матеріали до уроків зі світової літератури у 10 -11 класах “Тестові завдання для прозових та драматичних творів” (протокол№1 від 20.03.2014р. засідання науково- методичної ради ЧОІППО ім.К.Д.Ушинського) (Шевчук Т.М.).
Підготовлено до друку
·               «Правознавство. Практикум» (О.Дудченко) (протокол № 4 від 02 квітня 2013 р. навчально-методичної ради Ніжинського обласного педагогічного ліцею).
·               «Трудове право. Навчально-методичний посібник» (О.Дудченко) (протокол №  від 5 грудня 2013 р. Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя).

2. Опубліковано  34 статті:
1.                Бондаренко Ю.І. Моделювання уроку літератури як навчальний етап у підготовці вчителів-словесників / Ю.Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2013. - №5. – С.12-15.
2.                Бондаренко Ю.І. Дослідження ціннісних та цільових пріоритетів персонажів у процесі шкільного аналізу літературного твору / Ю.Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. - №.7-8. – С.28-31.
3.                Бондаренко Ю.І. Шкільний аналіз образів-персонажів у зв’язку із хронотопною структурою літературного твору / Ю.Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. - №11. – С.13-16.
4.       Бутурлим Т. Лінгвотерапія. Виховний мовознавчий захід /                      Т. Бутурлим // Українська мова та література. – 2013. ‒ № 11‒12 (червень). ‒ С. 70‒77.
5.       Бутурлим Т. Виховний захід із української мови «Мовний Олімп ХХІ ст.» / Т. Бутурлим // Наш український дім: наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2013. ‒ № 2. ‒ С. 66‒78.
6.       Бутурлим Т. Контрольні завдання на уроках української літератури в 10‒11 класах / Т. Бутурлим // Наш український дім: наук.-попул. часопис для вчителів України та діаспори. – 2013. ‒ № 2. ‒ С. 78‒92.
7.       Бутурлим Т. Прихований навчальний план програм із української літератури для старших класів загальноосвітньої школи / Т. Бутурлим // Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні дисципліни. – 2012. - № 7.  – С. 118‒123.
8.                Дудченко О.С. Правовой статус коллегий народних комиссариатов УССР в 1920-х гг. / О.С. Дудченко / Вестник Брянского государственного университета. № 2 (2) (2012): История. Литературоведение. Право. Языкознание. Брянск: РИО ФГБОУ ВПО «Брянский государственный університет шимени академіка И.Г. Петровского», 2012. 338 с. – С. 191–194. (опубліковано в 2013 р.).
9.                 Дудченко О.С. Щодо визначення поняття «орган держави» в юридичній науці / О.С. Дудченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право» / ред. кол.: Д.О. Мельничук (голова) та ін. – К., 2013. – Вип. 182. – ч. 2. – С. 17–22.
10.            Калиновський В.С., Дудченко О.С.Правові та організаційні засади діяльності колегії Міністерства соціальної політики України // Соціальне право. – № 1 (2013). – С. 196–202.
11.            Калиновський В.С., Дудченко О.С. Принципи діяльності Народного комісаріату внутрішніх справ 1919–1930 рр. // Протиправна поведінка: критерії, відповідальність, запобігання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. М.О.Ларченко. – Ніжин: ПП Лисенко, 2013. – С. 74–79.
12.            Дудченко О.С. Принцип колегіальності в управлінні Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР в 1919–1930 рр. // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. – 2013. – № 4. – С. 19–22.
13.           Дудченко О.С. Правовий статус колегії при начальнику Головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, Областях, містах Києві та Севастополі // Соціальне право. – № 2 (2013).
14.           Дудченко О.С., Сугакова А. Правові засади функціонування осередків товариства «Друзі дітей» в м. Ніжині в середині 1920-х років // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. – 2013. – № 1 (3). – С. 27–31.
15.            Дудченко О.С. Еволюція поняття «орган держави» в юридичній науці // Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 червня 2013 р. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – C. 26–31.
16.            Дудченко О.С. Основи управління в органах виконавчої влади України. / О.С. Дудченко / Навчальна програма для організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Гриф МОН лист від 18 серпня 2011 р. №14/18-2572. – вид. друге, доп. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 33 с.
17.           Дудченко О.С. Правовое регулирование деятельности органов государственного управления УССР в 1920-х гг. / О.С. Дудченко // Юридическая наука и практика: исторический опыт и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 16–18 апреля 2013 года. – Белгород: Издательство: БУКЭП, 2013. – С. 137–143.
18.            Дудченко О.С. Система органів державної влади УСРР за Конституцією 1919 р. / О.С. Дудченко // Забезпечення прав людини в міжнародному та національному законодавстві: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів до 65-річчя Загальної декларації прав людини, 29 листопада 2013 р. – К.: НУБіП, 2013.
19.  Дудченко О.С. Принципи діяльності органів державної влади УСРР в 1920-х рр. / О.С. Дудченко // Права та обов’язки людини і громадянина в Україні: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Ніжин, 22 листопада 2013 р.
20.           Бутурлим Т. І. Виховні можливості сучасної української художньої літератури / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 86-92.
21.           Бутурлим Т. І. Технологія формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 92-104.
22.           Бутурлим Т. І. Психоаналітична рецепція пов’язаних із Чернігівщиною художніх творів Тараса Шевченка / Т. І. Бутурлим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 132-148.
23.           Бутурлим Т. І. Шляхи підвищення професійної компетентності вчителя щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників / Т. І. Бутурлим // Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (м. Умань, 21 березня 2014 р.) / ред. кол.: Ярошин-ська О.О. та ін. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 15 – 21.
24.           Бутурлим Т. І. Використання інтерактивних методів і форм у процесі формування емоційно-ціннісного компонента ґендерної культури старшокласників засобами української літератури / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1. –           С. 15-20.
25.           Бутурлим Т. І.  Використання сучасних досягнень педагогічних і психологічних наук у формуванні “Я-концепції” вчителя / Т. І. Бутурлим // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1 (5). – 20-23.
26.           Кайдаш А.М. Стилістичні можливості фонетичних засобів у творчості Т.Г.Шевченка / А.М.Кайдаш  // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2013. – Вип. 74. Серія «Філологічні науки». - № 1. – С. 246 – 251.
27.           Кайдаш А.М. Дидактичні матеріали до теми «Стилістичні засоби фонетики» / А.М.Кайдаш // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1 (5). – 45-48.
28.           Кайдаш А.М. Повтор у поетичних творах Тараса Шевченка / А.М.Кайдаш // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. –                  С. 155-158.
29.           Кайдаш А.М. Темпоральні синтаксеми в атрибутивному значенні / А.М.Кайдаш // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 2. – Ніжин, 2013. – С. 178-182.
30.           Шевчук Т. Деякі аспекти формування літературної компететності старшокласників у процесі вивчення світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття / Т. Шевчук // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 105-110.
31.           Шевчук Т. ... // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1 (5). .
32.           Сидоренко В.А. «Всякоестихотворение – покрывало, растянутое на острияхслов…» (к проблеме функционирования окказионализмов в поэзии А.Блока) / В.А. Сидоренко// Наук.-мет. вісник Ніжинського обл. пед. ліцею Черн. обл. ради. – 2013. – Вип. 2(4). – С. 90-94.
33.  Сидоренко В.А. «Петербургский текст» Е.Гребинки / В.А. Сидоренко, В.Г.Кучерявец // Материалы ХІІІ Международного научного семинара «Украинскими дорогами Санкт-Петербурга». – С.-Петербург, 2013. – С. 205-209.
34.           Микитуха Р. Методи організації правового виховання / Р. Микитуха // Наук.-метод. вісник Ніжин. обл. пед. ліцею Чернігів. обл. ради. – 2014. −  Вип. 1 (5).
4. Подано до друку 10 статей:
1. Особливості правового виховання в процесі вивчення української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: ґендерний аспект (до зб. матеріалів конференції «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні») (Т.І.Бутурлим).
2. Практичні рекомендації щодо впровадження технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури в навчально-виховний процес (до фахового зб. наукових праць «Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова») (Т.І.Бутурлим).
3. Формування ґендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури (до фахового зб. наукових праць «Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні дисципліни») (Т.І.Бутурлим).
4. Використання інтерактивних методів і форм у процесі формування когнітивного компонента ґендерної культури старшокласників засобами української літератури (до Науково-методичного вісника Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (Т.І.Бутурлим)).
5. Методи організації групової навчальної діяльності старшокласників (до Науково-методичного вісника Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради) (Р.Ю.Клунко).
6. Стилістичні можливості фонетичних засобів у творчості Т.Г.Шевченка (А.М.Кайдаш).
7.    Дидактичні матеріали до теми «Стилістичні засоби фонетики» (А.М.Кайдаш).
8. Виховання ненасильницької моделі поведінки старшокласників засобами української літератури: ґендерний аспект (до збірника матеріалів конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Т. І. Бутурлим).
9. Етимологічно-семантичне поле прикметників зі значенням «божевільний» (до журналу «Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя») (Сидоренко Т.М.)
10. Теоретичні основи правового виховання старшокласників у історії вітчизняної педагогічної думки (до журналу «Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя») (Р.Ю. Микитуха).

5. Проведено 8 відкритих занять (Клунко Р.Ю., А.М.Кайдаш, Т.І.Бутурлим,  Т.М.Шевчук, В.О.Сидоренко),1 позакласний виховний захід «Поезія – сповідь душі» (Готенко К.А.):
·        із правознавства: 20.11.2013 р. - «Земельне право», «Правопорядок та правопорушення. Юридична відповідальність» (Р.Ю.Клунко);
·        із української мови: 13.11.2013 р. - «Велика літера у власних назвах» (А.М.Кайдаш); 07.11.2013 - «Соціально-побутове красномовство. Період» (Т.І.Бутурлим), 08.11.2013 - «Правила вживання апострофа та знака м’якшення”(Т.І.Бутурлим),
·   із української літератури: 07.11.2013 - «Романтичний пафос в історичній трагедії І. Карпенка-Карого «Сава Чалий» (Т.І.Бутурлим), 06.12.2013 - «Декадент» – поетичне кредо І. Франка. Історичний шлях нації в поемі І.Франка „Мойсей” (Т.І.Бутурлим).
·          зі світової літератури: «Пісня про себе» - програмовий твір В.Вітмена (Т.М.Шевчук)«Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади та художня (літературна) практика» (В.О.Сидоренко).

6. Підготовка наочного матеріалу до уроків:
·        із правознавства (презентації на тему «Правопорядок та правопорушення», збірку відеоматеріалів до теми «Конституційне право України» (Р.Ю.Клунко));
·        таблиці, схеми, юридичні задачі (ситуації) до кожної теми уроку навчальної програми (О.С.Дудченко);
·        із укр.мови та літератури: ПК-презентації (Т.Бутурлим).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО САМООСВІТИ І ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
1.              Бутурлим Т.І. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук рішенням Атестаційної  колегії МОН молоді та спорту України від 10.10.2013 р. зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
2.                Дудченко О.С. присвоєно звання «доцента» (Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від  16 травня 2014 року» від 20 травня 201 р. № 608).
3. Четверо вчителів підвищили свій кваліфікаційний рівень: Шевчук Т.М. – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», Сидоренко В.О. та Бондаренко Ю.І. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Дудченко О.С. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
4. Проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.), ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Права людини та громадянина в Україні» (О.С.Дудченко), ІХ Регіональний конкурс учнівської поетичної творчості «Славні нащадки Тараса» (Кайдаш А.М.).
5. Відредаговано збірники матеріалів вищезазначених конференцій “Українська та світова література в сучасному контексті” (Бутурлим Т.І., Дудченко О.С.), збірник поезій «Стежка до Шевченка» (Кайдаш А.М.).
6. Т.М.Шевчук узяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» (лауреат обласного етапу), Т.М.Шевчук, Т.І.Бутурлим - у V Національній виставці – 2013 «Інноватика в сучасній освіті» (диплом лауреата ІІ ступеня колективу  ліцею),  V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2014» (золота медаль, диплом колективу закладу за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти), Т.І.Бутурлиму ІХ Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор».
7. Члени кафедри взяли участь у 17 конференціях: 6 міжнародних, 6 всеукраїнських, 2 міжвузівських, 1 вузівській, 1 регіональній (Кайдаш А.М. – 3, О.С.Дудченко - 8, Р.Ю.Клунко - 2, Т.І.Бутурлим – 8; Ю.І.Бондаренко – 1, Шевчук Т.М. – 3, Готенко К.А. - 1, Павлов Ю.О. – 1, Сидоренко Т.М. - 3, Сидоренко В.О. - 2, Іващенко А.С. - 2); 2 науково-методичних семінарах: 1 всеукраїнському, 1 вузівському (Т. І. Бутурлим – 1, Кайдаш А.М. - 1):
1.     V Міжнародна науково – практична конференція «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, 10 – 11 жовтня 2013 р. (Т.І.Бутурлим, Р.Ю.Клунко)).
2.     ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та обов’язки людини та громадянина в Україні» (Ніжин,  22 листопада 1213 р. (О.С.Дудченко, Р.Ю.Клунко, Т.І.Бутурлим)).
3.     Міжвузівська науково-практична конференція «Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку (Прилуки, 19 грудня 2013 р.) (Ю.І.Бондаренко).
4.     V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті» (10-11 жовтня 2013 р.) (Т.І.Бутурлим).
5.     ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» (Ніжин, 22 листопада 2013 р.) (О.С.Дудченко, Т.І.Бутурлим).
6.     ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір», м. Полтава,  7 червня 2013 р. (О.С.Дудченко).
7.     Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Юридическая наука и практика: исторический опыт и перспективы развития»,г. Белгород,  16–18 апреля 2013 года. (О.С.Дудченко).
8.     Міжнародна науково-практична конференції «Забезпечення прав людини в міжнародному та національному законодавстві», м. Київ, 29 листопада 2013 р.. (О.С.Дудченко).
9.     Міжнародна науково-практична конференція «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.) (Т. І. Бутурлим).;
10.         ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М., Шевчук Т.М., Готенко К.А., Павлов Ю.О., Сидоренко Т.М., Сидоренко В.О., Іващенко А.С.) (Ніжин, 14 березня 2014).
11.   Всеукраїнська наукова конференція «Шевченкове слово в українському мовному просторі» (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М., Сидоренко Т.М., Іващенко А.С.) (Ніжин,  21 лютого 2014 р.);
12.   «Т.Г. Шевченко та його петербурзьке оточення» (Сидоренко В.О.,               13-15 травня 2014 р.)
13.  Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації» (Т. І. Бутурлим) (Умань, 21 березня               2014 р.);
14.                        Регіональна науково-практична конференція «Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання» (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М., Сидоренко Т.М., Клунко Р.Ю., Шевчук Т.М.) (Ніжин, 27 березня 2014).
15.                      Методсемінар  викладачів кафедри української мови НДУ імені  М. Гоголя   (Кайдаш А.М.).
16.       Конференція молодих науковців в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (Клунко Р.Ю.) (Ніжин, 14-16травня  2014 р.).

8. Подано матеріали на сайт ліцею: звіти про проведені предметні тижні, конференції, свята.
9. Результати роботи щодо самоосвіти і підвищення своєї професійної майстерності:
Проходження курсів підвищення кваліфікації (Сидоренко В.О., 04.11.13 г. – 23.11.13 г.).
Четверо вчителів підвищили свій кваліфікаційний рівень: Шевчук Т.М. – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», Сидоренко В.О. та Бондаренко Ю.І. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  Дудченко О.С. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
10. Т.І.Бутурлим, Т.М.Сидоренко взяли участь у перевірці робіт ІІ етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови та літератури імені Петра Яцика, Т.І.Бутурлим, А.С.Іващенко - у перевірці робіт ІІ етапу ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Т.І.Бутурлим - у перевірці робіт Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!», обласного конкурсу на кращий урок серед учителів української мови і літератури за творами О.П.Довженка.
11. Члени кафедри відвідали 27 уроків своїх колег.
ü А.С.Іващенко – уроки О.М.Рябцевої, Т.М.Сидоренко, Т.І.Бутурлим;
ü А.М.Кайдаш - уроки Т.М.Сидоренко, Т.І.Бутурлим; +2;
ü Т.І.Бутурлим - уроки Т.М.Шевчук, А.М. Кайдаш, Р.Ю.Клунко,  А.С.Іващенко, К.М. Готенко й М. В. Палаєвої; + 2;
ü Готенко К.А.- 3;
ü Ю.О.Павлов -  уроки А.С.Іващенко, Т.М.Сидоренко.
ü Т.М. Сидоренко – уроки А. М.Кайдаш , Т. І.Бутурлим, А. С Іващенко; +2;
ü О.С.Дудученко – уроки  О.М.Рябцевої.
12. Т.М.Шевчук та Т.І.Бутурлим взяли участь у звітній серпневій конференції педагогічних працівників освіти.
13. Члени кафедри відвідали міський семінар «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури»; вузівську конференції до 200-річчя Т.Г. Шевченка в НДУ імені М. Гоголя; презентацію книги Г. Самойленка про Т.Г. Шевченка (Бутурлим Т.І., Готенко К.А.); свято, присвячене 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка (Сидоренко В.О.).
14. Члени кафедри взяли участь в обговорення питання педради «Шляхи формування творчого вчителя».
15. Підготовлено олімпіадні завдання та завдання для директорських контрольних робіт з української мови,  української та світової літератури, історії, узагальнено їх результати в І і ІІ семестрах (Бутурлим Т.І.,  Рябцева О.М.). 85% учнів показали високий і достатній рівень знань із української літератури, 85% - із української мови, 88% - зі світової літератури, 60% - з історії України.
16. Підготовлено матеріали до ДПА з української літератури  (Бутурлим Т.І.), історії (Рябцева О.М.).
17. Проведено навчальну практику з української мови та літератури з учнями І курсу класу української філології (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М.).
18. Проведено моніторинг якості загальної середньої освіти з української мови, літератури, історії України, всесвітньої історії.
19. Розроблено систему електронних презентацій і тестів, створено відеотеку до уроків із української мови та літератури, світової літератури (Бутурлим Т.І., Готенко К.А., Іващенко А.С.)
20. Члени кафедри Бутурлим Т.І., Готенко К.А., Павлов Ю.О. відвідали всі проведені в ліцеї наради, педради, міські засідання вчителів української мови та літератури, Бутурлим Т.І., Сидоренко Т.М - засідання атестаційної комісії.
21. Проведено предметні тижні:
·              тиждень правознавства (О.С.Дученко);
·              тиждень української мови (05.11.13 – 16.11.13);
·        тиждень української літератури (Бутурлим Т.І., Павлов Ю.О., Готенко К.А., Кайдаш А.М.).
·        тиждень світової літератури (Шевчук Т.М., Сидоренко В.О., Готенко К.А.).
Тиждень правознавства
§  Зустріч із кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя І.А. Городецькою з нагоди святкування Дня юриста в Україні.
§  Конкурс стіннівок «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх»
§  Конкурс кросвордів «Право в твоєму житті»
§  Правовий брейн-ринг серед учнів І та ІІ курсів.
§  Проведення уроків правознавства: інформаційні повідомлення учнів, присвячені правам людини в Україні.
§  Підведення підсумків Тижня правових знань.
Декада української літератури
03.03.14-07.03.14 – конкурс стіннівок "Я люблю читати  українську літературу!»
03.03.14-07.03.14 – виховні заходи, присвячені 200-річчю з дня народження Т. Шевченка
06.03.14 (четвер) –  ІХ Регіональний поетичний конкурс "Славні нащадки Тараса"
11.03.14 (вівторок) – літературно-музична композиція, присвячена 200-річчю з дня народження Т. Шевченка
12.03.14 (середа) – літературний конкурс-змагання «Краща літературна ідея року»; конкурс соціальної реклами „Книга – шлях до сімейної гармоніїˮ; фотоконкурс „Мама, тато, книга і я – щаслива сім’яˮ
14.03.14 (п’ятниця) – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Українська та світова література в сучасному  контексті»
04.04.14 (п’ятниця) – педагогічний тренінг для старшокласників та їх батьків „Виховання сімейних цінностей засобами української літературиˮ
14.03.14 (п’ятниця) – Підведення підсумків декади української літератури.

Декада світової  літератури
03. 04. 2014 р. - усний журнал «Поет живе в серцях свого народу» (до 200-річчя Великого Кобзаря).
04.03. 2014.  - обговорення переглянутої вистави (колективний висновок класу).
07. 04. 2014р. - відкриття декади світової літератури; презентація літературних газет «Реклама улюбленої книги» або шаржів на літературних персонажів «Упізнай мене».
08.04. 2014 р. - брейн-ринг «Знавці світової літератури».
09. 04. 2014р. - виставка малюнків за мотивами програмових творів.
10. 04. 2014 р. - поетичний вечір  «Поезія – сповідь душі».
11. 04. 2014 р. - підведення підсумків: підготовка матеріалів для розміщення на сайті ліцею про проведення тижня світової літератури.

22. Проведення 2 авторських майстер-класів:
- «Формування ґендерної компетентності вчителя» для вчителів         Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради та студентів філологічного факультету НДУ імені М. Гоголя (Т. І. Бутурлим)  (Ніжин, березень 2014);
- «Профілактика схильності старшокласників до ґендерного насильства засобами української літератури» – для учасників міжнародної конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Т. І. Бутурлим) (Тернопіль, 30 квітня 2014 р. ).
23. Організація та проведення ІХ Регіонального конкурсу учнівської поетичної творчості «Славні нащадки Тараса» (Кайдаш А.М.)  (березень                  2014 р.).
24. Подано розробку гурткового заняття «Основи наукової діяльності в МАН» Пошук інформації по дослідженню. Як розрахувати та планувати свій час у процесі дослідження») (Бутурлим Т.І.).25. Редагування збірника матеріалів конференції “Українська та світова література в сучасному контексті” (Бутурлим Т.І.):
 Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – 173 с.
26. Редагування збірника поезій «Стежка до Шевченка. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2014. – 139 с.» (Кайдаш А.М.).
27.  Рецензування науково-дослідницької роботи учениці ІІ курсу класу іноземної філології В.Баленко «Місцева преса як фактор маніпулювання суспільною свідомістю (на матеріалі ніжинських друкованих видань 1932-1938 рр.)» (Кайдаш А.М.).
28.  Підготовка учнів до ІІІ етапу із психології та педагогіки:  О. Багмет ‒ диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу, 2014 р. (Бутурлим Т.І.).
 29. Підготовка матеріалів до ДПА з української літератури              (Бутурлим Т.І.).
30. Складання плану навчальної практики з української мови та літератури (Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М.).
31. Підготовка завдань та проведення директорських контрольних робіт з української мови та літератури, світової літератури, історії  (члени кафедри).
32. Узагальнення результатів директорської контрольної роботи з української мови та літератури, світової літератури (Бутурлим Т.І.).
33. Узагальнення результатів директорської контрольної роботи з історії (Рябцева О.М.)
34. Розробка ПК-презентацій до уроків із української мови та літератури, світової літератури (Бутурлим Т.І., Готенко К.А., Сидоренко Т.М.).
35. Громадська діяльність: Т.І.Бутурлим очолює кафедру вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін; А.М.Кайдаш виконує обов’язки голови Ніжинського міського осередку Міжнародного освітнього фонду ім.Ярослава Мудрого; О.С.Дудченко є укладачем Науково-методичного вісника Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради; Ю.О.Павлов організовує культурно-масову роботу в ліцеї.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
1. Члени кафедри керували науковою роботою учнів-членів МАН України:
Сидоренко Т.М.: Баленко В. - диплом І ступеня І-ІІІ етапів МАН,               Коваль О. - диплом ІІІ ступеня І етапу МАН;
Бондаренко Ю.І.: Якубів Ю. – диплом IІ ступеня ІІІ етапу МАН; Багмет О. - диплом IІ ступеня ІІ етапу МАН;
Сидоренко В.О.: Петренко М. – диплом IІІ ступеня ІІ етапу МАН.
Бутурлим Т.І., Кайдаш А.М., Клунко Р.Ю. керували науковою роботою ліцеїстів-першокурсників.
 2. Під керівництвом учителів було опубліковано 1 посібник (Сидоренко Т.М.) та 37 наукових статей учнів:  Бутурлим Т. І. – 33; Кайдаш А.М. – 4; Дудченко О.С. – 6; Сидоренко В.О.2; Бондаренко Ю.І. – 1; Капленко О.М. – 1:
А.М.Кайдаш
1.                     Молодіжна періодика в сучасному інформаційному просторі (Н.Тертишник).
2.                     Виховний аспект  сучасних дитячих творів: лексико-семантичний аналіз (І.Черства).
О.С.Дудченко
3.                     Адміністративна відповідальність неповнолітніх // Матеріали Міжвузівської студентської конференції  «Сучасні проблеми реалізації і захисту прав людини і громадянина», 10 грудня              2013 р. ( Калініна А.)
4.                     Правові засади діяльності осередків «Друзі дітей» в м. Ніжині в 1920-х рр. // Матеріали Міжвузівської студентської конференції  «Сучасні проблеми реалізації і захисту прав людини і гро-мадянина», 10 грудня 2013 р. (Сугакова А.).
5.                     Щодо поняття «громадський порядок» у юридичній літературі // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права та обов’язок людини та громадянина в Україні», 22 листопада 2013 р. (Калініна А.).
6.                     Профілактика дитячої безпритульності осередками Всеукраїнського товариства «Друзі Дітей» в 1920-х рр. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права та обов’язок людини та громадянина в Україні», 22 листопада 2013 р. (Сугакова А.).
7.                     Особливості правового статусу спорсмена-аматора // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права та обов’язок людини та громадянина в Україні», 22 листопада              2013 р. (Л.В. Верещак).
8.                     Правовий статус осередку «Друзі Дітей» в м. Ніжині в 1920-х рр. // Матеріали VІІІ Всеукраїнської філософської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій край, свій рід», м. Харків, 16-18 січня 2014  р. (Сугакова А.).
Сидоренко Т.М.:
 Баленко В. Місцева преса як фактор маніпулювання суспільною свідомістю (на матеріалі ніжинських друкованих видань 1932 – 1938 р р.). – Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – 44 с. (.)
Кайдаш А.М.:
Тертишник Н. Дидактичний характер сучасної молодіжної періодики / Н. Тертишник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 127- 130.
Черства І. Виховний аспект  сучасних дитячих творів / І.Черства // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 123- 127.
Бутурлим Т.І.
1.                Бородавко А. Найкращі українські книги 2013 року / А. Бородавко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 15.
2. Багмет О. Всеукраїнський рейтинг «книжка року – 2013» / Багмет // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 16.
3. Зінич А. Книги-ювіляри 2014 року / А. Зінич // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 17-19.
4. Фабриченко А. 25 найпопулярніших українських письменників / Фабриченко А., Бринзей Л. // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 19-20.
5.                Коваленко Н. 50-річна історія національної премії України імені Тараса Шевченка / Н. Коваленко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 21-23.
6.                Слобоженюк Б. Леонід Горлач – лауреат національної премії україни імені Тараса Шевченка 2013 р. / Слобоженюк Б. // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 23-24.
7.                Безпала К. Міжнародна премія імені Олеся Гончара / К. Безпала // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 24-26.
8.                Коваль О. Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя / О. Коваль // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 26-27.
9.                Сластьон В. Міжнародна премія імені Володимира Винниченка / В. Сластьон // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 28.
10.           Білим І. Переможці конкурсу «Коронація слова — 2013» / І. Білим // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 29.
11.           Титикало Я. Лауреати незалежної літературної премії «Великий їжак» / Я.Титикало // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 30-31.
12.           Качан Т. Літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша / Т. Качан // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 32-33.
13.           Якуніна Д. Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» / Д. Якуніна // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 33-34.
14.           Шкрамко К. Багатогранність творчого «Я» Лади Лузіної / К. Шкрамко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 35.
15.           Шкрамко К. Роль Василя Шкляра у розвитку сучасної української літератури / К.Шкрамко, А.Титорчук // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 36-37.
16.           Петриченко В. Творчість Люко Дашвар / В. Петриченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 37-38.
17.           Ткаченко О. Андрій Кокотюха як письменник і кіносценарист / О. Ткаченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 38-39.
18.           Балін П. Багатогранність творчої особистості Сергія Жадана / П. Балін // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 39-40.
19.           Бугай Т. Особливості екзистенції головного героя роману Євгенія Положія «Юрій Юрійович, улюбленець жінок» / Т. Бугай // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 55-57.
20.           Солодовник К. Вплив українських традицій на долю людини (за романом Люко Дашвар «Село не люди») / К. Солодовник // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 57-59.
21.           Шевченко Р. Використання жінки у власних інтересах (за психологічною драмою Марії Вайно «Чоловік у кредит, або четвертий варіант») / Р. Шевченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 59-61.
22.           Левчук В. Взаємини матерi й сина в романi Люко Дашвар «Мати все» / Левчук В. // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 61-62.
23.           Прочай М. Невміння чоловіка та жінки досягти внутрішньої гармонії (за психологічною драмою Ірен Роздобудько «Ґудзик») / М. Прочай // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 62-64.
24.           Бринзей Л. Шлях до особистісного щастя у творчості Ірен Роздобудько  (на прикладі роману «Ґудзик») // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 64-65.
25.           Зінич А. Сильний тип жінки в романі Галини Вдовиченко «Купальниця» / А.Зінич // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 65-67.
26.           Лесенко О. Реальне й ірреальне в романі І. Роздобудько «Якби…» / О. Лесенко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С.68-69.
27.           Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами сучасної української літератури / А. Борщ // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 110-112.
28.           Борщ А. Роль батьків у вихованні сімейних цінностей старшокласників засобами української літератури (педагогічний тренінг) / А. Борщ // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 113-119.
29.           Вороченко О. Неможливість самореалізації особистості в суспільстві (за романом-драмою «Солодка Даруся» Марії Матіос) / О. Вороченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 131-132.
30.           Солодовник К. Погляд у майбутнє / Солодовник К.  // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 170-171.
31.           Солодовник К. Стомлений, змучений походами і боями, але нескоримий, відважний воїне! / Солодовник К.  // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 171.
32.           Харченко К. Власні поетичні наробки / К. Харченко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 172-173.
33.           Федіна К. Фанфік за драмою Івана Франка «Украдене щастя» / К. Федіна // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 173-174.
Бондаренко Ю.І.:
34.  Багмет О. Образ родини в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття / О.  Багмет // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 52-55.
Капленко О.М.:
35.  Силенко К. Проблема часу в романі «Хронос» Тараса Антиповича / К. Силенко // Українська та світова література в сучасному контексті : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Ніжин, 14 бер. 2014 р.) / відп. ред. Т. І. Бутурлим. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК “Орхідея”, 2014. – С. 85-86.

3. Під керівництвом учителів 45 учнів узяли участь у конференціях:
·       Р.Ю.Клунко: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» (Т.Бугай);
·       Р.Ю.Клунко: VІІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча  конференція «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» (А.Фабриченко);
·       Т.І.Бутурлим: VІІІ Всеукраїнська краєзнавча філософська конференція «Пізнай себе, свій рід, свій народ» (Борщ А., Зінич А., Прочай М.)
·       О.С.Дудченко: Міжвузівська студентська конференція  «Сучасні проблеми реалізації і захисту прав людини і громадянина (Калініна А,. Сугакова А.), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та обов’язок людини та громадянина в Україні» (Калініна А,. Сугакова А., Верещак Л.), VІІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій край, свій рід»  (Сугакова А.).
·       К. Федіна «Аналіз заголовків у статтях газет Ніжина й Чернігова» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Кайдаш А.М.).
·       Н.Тертишник «Огляд сучасної молодіжної преси»  - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Кайдаш А.М.).
·       І.Черства «Сучасні періодичні видання для дітей: аналітичний огляд» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Кайдаш А.М.).
·       Бородавко А. Найкращі українські книги 2013 року - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Багмет О. Всеукраїнський рейтинг «книжка року – 2013» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Зінич А. Книги-ювіляри 2014 року - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Фабриченко А. Бринзей Л. 25 найпопулярніших українських письменників - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Коваленко Н. 50-річна історія національної премії України імені Тараса Шевченка - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Слобоженюк Б. Леонід Горлач – лауреат національної премії україни імені Тараса Шевченка 2013 р. - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Безпала К. Міжнародна премія імені Олеся Гончара - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Коваль О. Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Сластьон В. Міжнародна премія імені Володимира - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Білим І. Переможці конкурсу «Коронація слова — 2013» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Титикало Я. Лауреати незалежної літературної премії «Великий їжак» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Качан Т. Літературно-мистецька премія імені Пантелеймона - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Якуніна Д. Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Шкрамко К. Багатогранність творчого «Я» Лади Лузіної - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Шкрамко К. Роль Василя Шкляра у розвитку сучасної української літератури - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Петриченко В. Творчість Люко Дашвар - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Ткаченко О. Андрій Кокотюха як письменник і кіносценарист - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Балін П. Багатогранність творчої особистості Сергія Жадана - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Бугай Т. Особливості екзистенції головного героя роману Євгенія Положія «Юрій Юрійович, улюбленець жінок» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Солодовник К. Вплив українських традицій на долю людини (за романом Люко Дашвар «Село не люди») - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Шевченко Р. Використання жінки у власних інтересах (за психологічною драмою Марії Вайно «Чоловік у кредит, або четвертий варіант») - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Левчук В. Взаємини матерi й сина в романi Люко Дашвар «Мати все- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Прочай М. Невміння чоловіка та жінки досягти внутрішньої гармонії (за психологічною драмою Ірен Роздобудько «Ґудзик») - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Бринзей Л. Шлях до особистісного щастя у творчості Ірен Роздобудько  (на прикладі роману «Ґудзик») - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Зінич А. Сильний тип жінки в романі Галини Вдовиченко «Купальниця» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Лесенко О. Реальне й ірреальне в романі І. Роздобудько «Якби…» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Борщ А. Виховання сімейних цінностей старшокласників засобами сучасної української літератури - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Борщ А. Роль батьків у вихованні сімейних цінностей старшокласників засобами української літератури (педагогічний тренінг) - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Вороченко О. Неможливість самореалізації особистості в суспільстві (за романом-драмою «Солодка Даруся» Марії Матіос) - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Солодовник К. Погляд у майбутнє  - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Солодовник К. Стомлений, змучений походами і боями, але нескоримий, відважний воїне! - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Харченко К. Власні поетичні наробки - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)
·       Федіна К. Фанфік за драмою Івана Франка «Украдене щастя» - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті» (Бутурлим Т.І.)

4. Під керівництвом учителів учні  взяли участь у 7 міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах:  Всеукраїнській олімпіаді з української мови «Олімпус» (Бутурлим Т.І.); Обласній краєзнавчій акції «Безсмертний, як саме життя», Всеукраїнському історико-літературному конкурсі «Лицарі українського романтичного світосприйняття. М. Коцюбинський. С. Параджанов» (Бутурлим Т.І., Клунко Р.Ю.);  «Вікна нашого міста», українсько-канадському конкурсі досліджень, присвячених пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років (диплом І ступеня) (Клунко Р.Ю., Рябцева О.М.); міжнародна гра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» (Павлов Ю.О.), «Наш видатний земляк», «Обнімітеся, брати мої» (Іващенко А.С.).
5. Т.І.Бутурлим, Сидоренко Т.М., Іващенко А.С., Кайдаш А.М. готували учнів до Всеукраїнського конкурсу із української мови ім. Т. Шевченка: Борщ А. - V місце (ІІ етап) (Т.І.Бутурлим); А.Козир - ІІ місце (ІІ етап) (Т.І.Бутурлим), ХІV Міжнародного конкурсу з української мови та літератури імені Петра Яцика (Якубів О. – VІІ місце ІІІ етапу (Сидоренко Т.М.), Черняк А. -  VІІ місце ІІ етапу (А.М.Кайдаш)), І-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (Якубів О. – диплом ІІ ступеня ІІІ етапу (Сидоренко Т.М., Бондаренко Ю.І.)), російської мови (Якубів О. – диплом ІІ ступеня ІІІ етапу (Павлов Ю.О.), Романенко Н. - диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу (Павлов Ю.О.)), історії (Мисаковець С. - диплом ІІ ступеня ІІІ етапу (Рябцева О.М.)), психології та педагогіки (О. Багмет ‒ диплом ІІІ ступеня ІІІ етапу (Бутурлим Т.І.)).
6. Кайдаш А.М. та Бутурлим Т.І. керували проектною роботою учнів: мовознавчо-журналістським проектом «Преса в житті сучасного підлітка» та мовознавчим проектом «Насильство: інформаційний вплив на психіку старшокласника в інтернет-мережі». Проекти були представлені як підсумок навчальної практики.
7. Члени кафедри Т.І.Бутурлим та Р.Ю.Клунко керували гуртковою роботою («Історія міст і сіл України», «Основи наукових досліджень МАН»).
8. Проаналізувавши динаміку навчальної успішності учнів із суспільно-гуманітарних дисциплін, можна зробити висновок, що ліцеїсти в ІІ семестрі в основному покращили свій рівень знань, умінь, навичок.
Так, у процесі вивчення української мови 5 ліцеїстів-першокурсників підвищили високий рівень знань, тим самим знизивши показники середнього й достатнього рівня, тоді як другокурсники погіршили свою успішність через лінь, недисциплінованість, невміння раціонально розподілити вільний час, збільшивши кількість учнів середнього рівня із 5 до 8.
У вивченні української літератури спостерігається більш оптимістична ситуація: 13 першокурсників перейшли із достатнього рівня на високий, 6 випускників, що мали оцінки 4-6 б., - на достатній рівень.
Стосовно світової літератури, то як учні І курсу, так і ІІ, а саме – у кількості 3 осіб, перейшли із достатнього рівня на високий.
У вивченні історії України 10 учнів, які навчалися на середній рівень у І семестрі, згодом змогли значно підвищити свої знання; 6 другокурсників перейшли із достатнього рівня на високий.
Щодо всесвітньої історії, то учні І курсу змогли значно вдосконалити свої знання (8 чоловік перейшли із середнього рівня на достатній).
9. Проаналізувавши пізнавально-інтелектуальну активність учнів у ІІ семестрі, можна зробити висновок, що позитивна динаміка в процесі вивчення 3-4 тем спостерігалася з таких дисциплін: світова література (І-ІІ курси), історія України (І-ІІ курси), всесвітня історія (ІІ курс), правознавство (І курс). Погіршення успішності спостерігається при вивченні 2-3 тем із української мови на І курсі, оскільки вони є більш складними, ніж попередні. Принципу стабільності дотримувалися випускники при вивченні української мови та першокурсники при вивченні всесвітньої історії. У процесі засвоєння програми з української літератури всі ліцеїсти більш наполегливо працювали в середині семестру, ніж на його початку та в кінці.


Немає коментарів: